Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯСНА КУРОЧКА"
опубліковано 29 квітня 2024 року о 15:41

Повідомлення про    плановану    діяльність,    яка    підлягає    оцінці впливу    на    довкілля ТОВАРИСТВО    З    ОБМЕЖЕНОЮ    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    "М'ЯСНА    КУРОЧКА"    43645758

(повне    найменування    юридичної    особи,    код    згідно    з    ЄДРПОУ    або    прізвище,    ім’я    та    по    батькові    фізичної    особи    -    підприємця, ідентифікаційний    код    або    серія    та    номер    паспорта    (для    фізичних    осіб,    які    через    свої    релігійні    переконання    відмовляються    від    прийняття реєстраційного    номера    облікової    картки    платника    податків    та    офіційно    повідомили    про    це    відповідному    контролюючому    органу    і    мають відмітку    у    паспорті)

інформує    про    намір    провадити    плановану    діяльність    та    оцінку    її    впливу    на    довкілля. 1.    Інформація    про    суб’єкта    господарювання.

Україна,    35302,    Рівненська    обл.,    Рівненський    р-н,    село    Великий    Олексин,    ПРОВУЛОК ЗОЗІВСЬКИЙ    ,    будинок    1

(місцезнаходження    юридичної    особи    або    місце    провадження    діяльності    фізичної    особи    -    підприємця    (поштовий    індекс,    адреса), контактний    номер    телефону)

2.    Планована    діяльність,    її    характеристика,    технічні    альтернативи.

Планована    діяльність,    її    характеристика.

Діяльність     пташників     для     підлогового     утримання     та     вирощування     птиці     курей-бройлерів     в Рівненській    області,    Рівненському    районі,    село    Великий    Олексин,    провулок    Зозівський,    будинок 1.     Птахоферма     складається     з     одинадцяти     пташників     з     одночасною     кількістю    утримання    курей 341000    голів    (2046000    річна    кількість    утримання).

Технічна    альтернатива    1.

На    об’єкті,    що    проектується    передбачається    впровадження    сучасних    технологій    з    утримання птиці     –     на     підприємстві     застосована     підлогова     технологія     вирощування     бройлерів     на     глибокій підстілці.     Технологічний     процес     утримання     птиці     у     пташниках     включає     наступні     операції: підготовка    пташника    до    заселення    (мийка    технологічного    обладнання    та    його    ремонт,    побілка    і дезінфекція     приміщень     пташників);     завезення     і     посадка     молодняка,     дорощування     молодняка, утримання     птиці     (годування,     напування),     вивезення     птиці     на     забій,     прибирання     посліду,профілактична    перерва    та    санітарна    обробка    пташників.

Технічна    альтернатива    2.

В    якості    технічної    альтернативи    розглядався    варіант    кліткового    утримання    курей.    Проте,    при клітковому     утриманні     збільшується     вологість     посліду,     що     негативно     впливає     на     мікроклімат     в пташниках    і,    відповідно,    на    продуктивність    птиці    та    збільшенню    енергозатрат.    Таке    утримання вважається     менш     гуманним,     збільшуються     енергозатрати,     витрата     трудових     ресурсів     -     через необхідність    частково    прибирання    приміщення    пташнику    вручну. 3.    Місце    провадження    планованої    діяльності,    територіальні    альтернативи.

Рівненська    обл.    Рівненський    р-н    Великий    Олексин    провулок    Зозівський,    будинок    1 3.1    Територіальні    громади,    які    можуть    зазнати    впливу    планованої    діяльності.

Шпанівська    територіальна    громада    (Рівненська    область,    Рівненський    район) Місце    провадження    планованої    діяльності:    територіальна    альтернатива    1.

Рівненська    обл.,    Рівненський    р-н,    ,    .

Планована    діяльність    географічно    та    технологічно    прив’язана    до    наявного    фонду    існуючих виробничих    та    допоміжних    споруд.    Також    враховано    особливості    території,    на    якій    планується діяльність,    а    саме:    зонінг,    цільове    призначення    земельних    ділянок,    історію    використання    даної території,    наявне    логістичне    сполучення.

Місце    провадження    планованої    діяльності:    територіальна    альтернатива    2.

Рівненська    обл.,    Рівненський    р-н,    ,    .

Планована    діяльність    провадитиметься    на    існуючих    виробничих    та    допоміжних    потужностях.

Підприємство    має    в    оренді    земельну    ділянку    з    дастровим    номером    5624689500:04:019:0138 площею    10,1828    га,    альтернативи    якій    не    розглядаються. 4.    Соціально-економічний    вплив    планованої    діяльності.

Соціально-економічний     вплив     від     діяльності     підприємства     носить     позитивний     характер.

Основними    позитивними    факторами    є    можливість    поповнення    місцевого    бюджету    (в    т.    ч.    сплати, орендної     плати     за     землю,     створення     робочих     місць     для     населення,     яке     проживає     в     межах розташування    даного    підприємства). 5.    Загальні    технічні    характеристики,    у    тому    числі    параметри    планованої    діяльності (потужність,    довжина,    площа,    обсяг    виробництва    тощо).

Проектом    передбачається    «Діяльність    пташників    для    підлогового    утримання    та    вирощування птиці     курей-бройлерів     в     Рівненській     області,     Рівненському     районі,     село     Великий     Олексин, провулок    Зозівський,    будинок    1»    На    території    підприємства    передбачено    одинадцять    пташників які     призначені     для     вирощування     курей     бройлерів.     Додатково     проектними     рішеннями передбачається:     АПК,     навіс,     прохідна,     вагова,     локальні     очисні,     генератор.     Одночасне перебування    птиці    у    одинадцяти    пташниках    -    341000    голів.    Шість    повних    посадок    на    рік.    Посадка орієнтовно    становить    45    днів.    Утримання    –    безвигульне.    Тривалість    профілактичної    перерви    –    2-4 тижні;     Система     вирощування-на     підстилці.     Будівлі     пташників     складаються     з     основного приміщення,     в     якому     утримуються     бройлери     та     допоміжних     і     обслуговуючих     приміщень.

Відгодівлі    на    птахофабриці    піддаються    бройлери    віком    від    1    доби    і    вагою    до    0,04    кг    упродовж    45діб     з     доведенням     птиці     до     товарної     маси     2,8-3     кг.     По     закінченню     терміну     відгодівлі     птиця спецавтотранспортом     вивозиться     на     забій     до     спеціалізованого     підприємства.     Забою     птахів     на території     птахоферми     не     відбувається.     Курчата     у     пташниках     утримуватимуться     «сухим» способом     на     солом’яній     підстилці     або     із     соняшникового     лушпиння,     яка     видаляється одномоментно    після    закінчення    циклу    відгодівлі    і    вивезення    бройлерів    на    забій    1    раз    на    45    діб.

Схема     транспортування     посліду     передбачає     його     вивезення     через     ворота,     розташовані     в «брудній»     частині     виробничого     майданчика.     Послід     передається     агропромисловим підприємствам     як     добрива,     згідно     договорів.     На     підприємстві     послід     не     зберігається, облаштування    послідосховища    не    передбачається.    В    період    профілактичної    перерви    проводиться дезінфекція     пташників     згідно     чинних     нормативно-правових     актів     ветеринарної     медицини.     У приміщеннях    пташників,    перед    тим,    як    посадити    нову    партію    птахів    (при    повній    заміні    стада) проводиться     планова     санітарна     обробка,     яка     складається     з     видалення     підстилки,     миття приміщення     гарячою     водою,     побілки     стін     у     приміщенні     гашеним     вапном     та     дезінфекції.

Дезінфекція     проводиться     дезінфекційно-мийним     розчином     «Віроцид»     або     аналог,     який     має бактерицидну,     фунгіцидну,     віруцидну     дію     і     дозволений     до     використання     у сільськогосподарському    виробництві.    Крім    цього,    для    зменшення    утворення    неприємних    запахів та     надходження     їх     в     атмосферне     повітря     на     підприємстві     передбачено     ретельне     прибирання поверхонь    підлоги    та    стін    пташників    з    застосуванням    комплексних    препаратів    антибактеріальної дії     «Віросан»,     «Віроцид»,     «Екоцид     С»     тощо.     Для     дезінфекції     коліс     транспорту     при     в'їзді     на територію     птахофабрики     облаштовано     дезбар'єр     з     дезрозчином     (натрію     гідроокис).     Годування птиці     забезпечується     системою     централізованої     подачі     готових     гранульованих     комбікормів; напування     -     централізованою     системою     ніпельних     поїлок.     Комбікорми     зернових     (пшениці, кукурудзи,     сої)     надходять     на     підприємство     спецавтотранспортом     і     пневмопроводами завантажуються    у    металеві    герметичні    бункери,    з    яких    відбувається    централізована    автоматична подача    кормів    у    пташники. 6.    Екологічні    та    інші    обмеження    планованої    діяльності    за    альтернативами: щодо    технічної    альтернативи    1.

Екологічні     та     інші     обмеження     планованої     діяльності     встановлюються     згідно     з     Законами     і Кодексами    України,    міжнародними    конвенціями    і    угодами,    ратифікованими    Україною    відносно охорони     довкілля:     Дотримання     Закону     України     «Про     охорону     атмосферного     повітря»; Дотримання    ГН    2.2.6-184-2013    «Орієнтовно    безпечні    рівні    впливу    (ОБРВ)    забруднюючих    речовин в     атмосферному     повітрі     населених     місць»);     Дотримання     Наказу     МОЗ     України     №     52     від 14.01.2020р     «Про     затвердження     гігієнічних     регламентів     допустимого     вмісту     хімічних     і біологічних    речовин    в    атмосферному    повітрі    населених    місць»;    Дотримання    Закону    України    «Про управління     відходами»;     Дотримання     Наказу     МОЗ     України     №     463     від     22.02.2019р     «Про затвердження    Державних    санітарних    норм    допустимих    рівнів    шуму    в    приміщеннях    житлових    та громадських     будинків     і     на     території     житлової     забудови»;     Дотримання     умов     «Водного     кодексу України»;     Дотримання     нормативної     санітарно-захисної     зони     згідно     ДСП     173-96     «Державні санітарні     правила     планування     і     забудови     населених     місць»     (затвердженого     наказом     МОЗ     від 19.06.1996    р.    №173,    зареєстрованого    у    Мінюсті    24.07.1996    р.    за    №379/1404),    та/або    з    можливістю встановлення/скорочення     санітарно-захисної     зони;     За     діючим     природоохоронним законодавством    усі    різновиди    впливів    повинні,    не    перевищувати    граничнодопустимі    концентрації та    не    спричиняти    розвиток    захворюваності    місцевого    населення. щодо    технічної    альтернативи    2.

Аналогічні    щодо    планованої    діяльності щодо    територіальної    альтернативи    1.Відсутні    за    відсутності    територіальної    альтернативи. щодо    територіальної    альтернативи    2.

Відсутні    за    відсутності    територіальної    альтернативи. 7.    Необхідна    еколого-інженерна    підготовка    і    захист    території    за    альтернативами: щодо    технічної    альтернативи    1.

В     рамках     проекту     виконаються     еколого-інженерні     вишукування,     а     саме:     інженерно-геологічні,    інженерно-геодезичні,    екологічні    дослідження    екосистем,    тваринного    та    рослинного світу    та    ін.    За    результатами    вишукувань    приймаються    рішення    щодо    інженерної    підготовки    та захисту     території.     Проектні     рішення     в     період     експлуатації     будуть     забезпечувати     раціональне використання     природних     ресурсів,     буде     передбачено     заходи     по     охороні     праці,     відновлюючі, захисні    заходи,    компенсаційні    заходи.    -    планувальні    роботи    та    організація    поверхневого    стоку;    -збір    та    відведення    стоків    та    відходів;    -    влаштування    твердого    покриття;    -    оснащення    засобами пожежогасіння;    -    облаштування    блискавкозахистом    та    заземленням; щодо    технічної    альтернативи    2.

Аналогічні    щодо    планованої    діяльності щодо    територіальної    альтернативи    1.

Відсутні    за    відсутності    територіальної    альтернативи. щодо    територіальної    альтернативи    2.

Відсутні    за    відсутності    територіальної    альтернативи. 8.    Сфера,    джерела    та    види    можливого    впливу    на    довкілля: щодо    технічної    альтернативи    1.

На     стадії     будівництва:     на     повітряне     середовище     –     викиди     забруднюючих     речовин     в атмосферне    повітря;    на    мікроклімат    –    підлягає    встановленню    (викиди    парникових    газів);    на    водне середовище     –     підлягає     встановленню     (можливе     утворення     стоків);     на     соціальне     середовище     – викиди     забруднюючих     речовин,     шумовий     вплив     від     роботи     механізмів     під     час     виконання будівельних     робіт;     на     рослинний     та     тваринний     світ     –викиди     забруднюючих     речовин,     шумовий вплив     від     роботи     механізмів     під     час     виконання     будівельних     робіт;     На     стадії     експлуатації:     на повітряне    середовище    –    викиди    забруднюючих    речовин    в    атмосферне    повітря;    на    мікроклімат    – підлягає    встановленню    викиди    парникових    газів;    на    водне    середовище    –    здійснення    забору    води та     скиду     стоків     у     водні     об’єкти;     на     техногенне     середовище     –     буде     досліджено;     на     соціальне середовище    –    передбачається    створення    нових    робочих    місць; щодо    технічної    альтернативи    2.

Аналогічні    щодо    планованої    діяльності щодо    територіальної    альтернативи    1.

Відсутні    за    відсутності    територіальної    альтернативи. щодо    територіальної    альтернативи    2.

Відсутні    за    відсутності    територіальної    альтернативи. 9.    Належність    планованої    діяльності    до    першої    чи    другої    категорії    видів    діяльності    та    об’єктів,які    можуть    мати    значний    вплив    на    довкілля    та    підлягають    оцінці    впливу    на    довкілля    (зазначити відповідний    пункт    і    частину    статті    3    Закону    України    “Про    оцінку    впливу    на    довкілля”).

Перша    категорія

19     Потужності     для     інтенсивного     вирощування     птиці     Потужності     для     інтенсивного вирощування    птиці    (60    тисяч    місць    і    більше),    у    тому    числі    бройлерів    (85    тисяч    місць    і    більше), свиней    (3    тисячі    місць    для    свиней    понад    30    кілограмів    або    900    місць    для    свиноматок);" 10.    Наявність     підстав     для     здійснення     оцінки     транскордонного     впливу     на     довкілля     (в     тому числі    наявність    значного    негативного    транскордонного    впливу    на    довкілля    та    перелік    держав, довкілля     яких     може     зазнати     значного     негативного     транскордонного     впливу     (зачеплених держав).

Підстав    немає

11.    Планований    обсяг    досліджень    та    рівень    деталізації    інформації,    що    підлягає    включенню    до звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля.

Планований     обсяг     досліджень     та     рівень     деталізації     інформації,     що     підлягає     включенню     до звіту    з    ОВД    у    відповідності    із    ст.6    Закону    України    «Про    оцінку    впливу    на    довкілля»    №    2059-VІІІ    від 23    травня    2017    року.

12.    Процедура    оцінки    впливу    на    довкілля    та    можливості    для    участі    в    ній    громадськості.

Планована     суб’єктом     господарювання     діяльність     може     мати     значний     вплив     на     довкілля     і, отже,    підлягає    оцінці    впливу    на    довкілля    відповідно    до    Закону    України    “Про    оцінку    впливу    на довкілля”.    Оцінка    впливу    на    довкілля    -    це    процедура,    що    передбачає: підготовку    суб’єктом    господарювання    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля; проведення    громадського    обговорення    планованої    діяльності; аналіз     уповноваженим     органом     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля,     будь-якої     додаткової інформації,    яку    надає    суб’єкт    господарювання,    а    також    інформації,    отриманої    від    громадськості під     час     громадського     обговорення,     під     час     здійснення     процедури     оцінки     транскордонного впливу,    іншої    інформації;

надання     уповноваженим     органом     мотивованого     висновку     з     оцінки     впливу     на     довкілля,     що враховує    результати    аналізу,    передбаченого    абзацом    п’ятим    цього    пункту; врахування     висновку     з     оцінки     впливу     на     довкілля     у     рішенні     про     провадження     планованої діяльності,    зазначеного    у    пункті    14    цього    повідомлення.

У    висновку    з    оцінки    впливу    на    довкілля    уповноважений    орган,    виходячи    з    оцінки    впливу    на довкілля     планованої     діяльності,     визначає     допустимість     чи     обґрунтовує     недопустимість провадження    планованої    діяльності    та    визначає    екологічні    умови    її    провадження.

Забороняється    розпочинати     провадження     планованої     діяльності     без     оцінки     впливу     на довкілля    та    отримання    рішення    про    провадження    планованої    діяльності.

Процедура    оцінки     впливу     на     довкілля     передбачає     право     і     можливості     громадськості     для участі    у    такій    процедурі,    зокрема    на    стадії    обговорення    обсягу    досліджень    та    рівня    деталізації інформації,     що     підлягає     включенню     до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля,     а     також     на     стадіїрозгляду    уповноваженим    органом    поданого    суб’єктом    господарювання    звіту    з    оцінки    впливу    на довкілля.

На    стадії    громадського    обговорення    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля    протягом    щонайменше 25    робочих    днів    громадськості    надається    можливість    надавати    будь-які    зауваження    і    пропозиції до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     планованої     діяльності,     а     також     взяти     участь     у громадських     слуханнях.     Детальніше     про     процедуру     громадського     обговорення     звіту     з     оцінки впливу    на    довкілля    буде    повідомлено    в    оголошенні    про    початок    громадського    обговорення.

У     період     воєнного     стану     в     Україні     громадські     слухання     проводяться     у     режимі відеоконференції,     про     що     зазначається     в     оголошенні     про     початок     громадського     обговорення звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля    та    у    звіті    про    громадське    обговорення. 13.    Громадське    обговорення    обсягу    досліджень    та    рівня    деталізації    інформації,    що    підлягає включенню    до    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля.

Протягом    12    робочих    днів    з    дня    оприлюднення    цього    повідомлення    на    офіційному    веб-сайті уповноваженого    органу    громадськість    має    право    надати    уповноваженому    органу,    зазначеному    у пункті     15     цього     повідомлення,     зауваження     і     пропозиції     до     планованої     діяльності,     обсягу досліджень    та    рівня    деталізації    інформації,    що    підлягає    включенню    до    звіту    з    оцінки    впливу    на довкілля.

Надаючи    такі     зауваженні     і     пропозиції,     вкажіть     реєстраційний     номер     справи     про     оцінку впливу     на     довкілля     планованої     діяльності     в     Єдиному     реєстрі     з     оцінки     впливу     на     довкілля (зазначений    на    першій    сторінці    цього    повідомлення).    Це    значно    спростить    процес    реєстрації    та розгляду    Ваших    зауважень    і    пропозицій.

У     разі     отримання     таких     зауважень     і     пропозицій     громадськості     вони     будуть     розміщені     в Єдиному     реєстрі     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     передані     суб’єкту     господарювання     (протягом трьох     робочих     днів     з     дня     їх     отримання).     Особи,     що     надають     зауваження     і     пропозиції,     своїм підписом    засвідчують    свою    згоду    на    обробку    їх    персональних    даних.    Суб’єкт    господарювання    під час     підготовки     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля     зобов’язаний     врахувати     повністю,     врахувати частково     або     обґрунтовано     відхилити     зауваження     і     пропозиції     громадськості,     надані     у     процесі громадського     обговорення     обсягу     досліджень     та     рівня     деталізації     інформації,     що     підлягає включенню    до    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля.    Детальна    інформація    про    це    включається    до звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля. 14.    Рішення    про    провадження    планованої    діяльності.

Відповідно    до    законодавства    рішенням    про    провадження    даної    планованої    діяльності    буде

отримання    Дозволу    на    викиди    забруднюючих    речовин    в    атмосферне    повітря    стаціонарними джерелами,

(вид    рішення    відповідно    до    частини    першої    статті    11    Закону    України    “Про    оцінку    впливу    на    довкілля”)

що     видається    що     видається     що     видається     Департаментом     екології     та     природних     ресурсів Рівненської    ОДА

(орган,    до    повноважень    якого    належить    прийняття    такого    рішення)

15.    Усі    зауваження    і    пропозиції    громадськості    до    планованої    діяльності,    обсягу    досліджень    та рівня     деталізації     інформації,     що     підлягає     включенню     до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля,необхідно    надсилати    до

Міністерство     захисту     довкілля     та     природних     ресурсів     України     ,     03035,     м.     Київ,     вул.

Митрополита    Василя    Липківського,    35,,    OVD@mepr.gov.ua,,    +38(044)    206-31-40,    +38(044)    206-31-50,,     Заступник     директора     департаменту     -     начальник     відділу     оцінки     впливу     на     довкілля Департаменту    екологічної    оцінки,    контролю    та    екологічних    фінансів    Грицак    Олена    Анатоліївна.

(найменування    уповноваженого    органу,    поштова    адреса,    електронна    адреса,    номер    телефону    та    контактна    особа)

{Додаток    2    із    змінами,    внесеними    згідно    з    Постановою    КМ    №    824    від    14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux