Положення про управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Рівненської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Рівненської районної державної адміністрації (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Управління підпорядковується голові, першому заступнику голови, а з питань проходження державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України “Про державну службу”, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, речових прав та їх обтяжень, діяльності центрів надання адміністративних послуг.

4. Діяльність управління здійснюється на основі місячних, квартальних та річних планів роботи, затверджених першим заступником голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

ІІ. Основні завдання та функції управління

1. Основними завданнями управління є:

1) організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації державної політики на території району у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрової трансформації, електронного урядування, електронної демократії, інформаційно-комунікаційних технологій, формування та використання регіональних електронних ресурсів, здійснення контролю за їх реалізацією;

2) розроблення проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції управління;

3) підготовка звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції управління;

4) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для голови районної державної адміністрації;

5) забезпечення здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

6) забезпечення виконання завдань та доручень керівництва районної державної адміністрації з питань забезпечення реалізації державної політики на території району у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрової трансформації, електронного урядування, електронної демократії, інформаційно-комунікаційних технологій, формування та використання регіональних електронних ресурсів, забезпечення організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;

7) здійснення методичного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрової трансформації, електронного урядування, електронної демократії, інформаційно-комунікаційних технологій, формування та використання регіональних електронних ресурсів;

8) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

9) проведення аналізу та узагальнення статистичних даних діяльності управління;

10) забезпечення збереження та належного формування реєстраційних справ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

11) координація взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, з питань інформаційно-комунікаційних технологій;

12) забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних, які побудовані на основі застосування сучасної комп'ютерної та мережевої техніки;

13) організація збору й аналітична обробка необхідної інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі, щодо стану та перспектив розвитку інформатизації району;

14) здійснення інших передбачених законом повноважень.

Управління при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

2. Основні функції управління відповідно до покладених завдань:

1) формування завдань районної Програми інформатизації та внесення пропозицій до проєкту бюджету району в частині реалізації заходів щодо інформатизації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;

2) підготовка проєктів доручень голови районної державної адміністрації структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, установам і організаціям щодо організації виконання актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;

3) розгляд документів та звернень, які стосуються питань інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, що надійшли до районної державної адміністрації, підготовка до них довідкових та інших матеріалів;

4) здійснення інформаційного та методичного забезпечення організації та виконання робіт за програмами і проєктами інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, участь у проведенні їх експертиз;

5) розроблення пропозицій до планів роботи районної державної адміністрації із питань інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;

6) забезпечення виконання завдань та доручень керівництва районної державної адміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

8) проведення аналізу кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, узагальнення статистичних даних діяльності управління;

9) забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

10) забезпечення розвитку й удосконалення єдиного інформаційного простору району;

11) здійснення заходів щодо розвитку цифровізації, цифрової трансформації, електронного урядування, електронної демократії, інформаційно-комунікаційних технологій;

7) упровадження, супроводження та розширення єдиної системи електронного документообігу в районної державної адміністрації та підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

8) визначення потреби у створенні електронних інформаційних ресурсів та баз даних для створення єдиного інформаційного простору району;

9) участь у формуванні та виконанні державних, галузевих і районних цільових програм у межах повноважень управління;

10) надання пропозицій, розробок та, в межах повноважень управління, забезпечення здійснення заходів із поліпшення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток телекомунікаційних систем і технологій, інформатизації, електронного урядування та електронної демократії, розвитку та діяльності центрів надання адміністративних послуг;

11) забезпечення ведення діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці при застосуванні інформаційних технологій;

12) підготовка проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень районної ради у межах повноважень та участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів із питань, що належать до компетенції управління;

13) розгляд листів, заяв, скарг відповідно до законодавства України;

14) здійснення інших функцій, передбачених законодавством України.


ІІІ. Права управління

Управління має право:

1) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) за дорученням керівництва здійснювати координацію та перевірку виконання органами місцевого самоврядування завдань, визначених загальнодержавними та регіональними програмами інформатизації, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації голови районної державної адміністрації з питань, що належать до сфери діяльності управління;

4) за погодженням з керівництвом районної державної адміністрації залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) брати участь у роботі науково-технічних рад, робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо;

6) подавати в установленому порядку керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, віднесених до компетенції управління;

7) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління;

8) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари
та конференції з питань, що належать до його компетенції;

ІV. Структура управління

1. Структура управління, чисельність його працівників та Положення затверджуються в установленому порядку головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління.

2. У структуру управління входять:

1) відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг (далі – відділ);

2) відділ організації діяльності центрів надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації (далі – відділ).

3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

На посаду начальника управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України “Про державну службу”.

4. Начальник управління:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю управління, організовує планування його роботи та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує в межах своєї компетенції збереження в управлінні інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

3) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи управління;

4) видає у межах своїх повноважень накази з основної діяльності, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації;

5) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

6) забезпечує додержання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

7) визначає розподіл обов’язків між працівниками управління, координує та контролює їх діяльність;

8) організовує та скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління;

9) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця управління з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

10) здійснює контроль за дотриманням працівниками управління законодавства з питань захисту персональних даних та встановленого порядку обробки персональних даних;

11) виконує інші обов'язки, покладені на нього.

5. Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації.

6. Заступник начальника управління – один із керівників структурного підрозділу управління.

7. Заступник начальника управління призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

8. Відділ очолює начальник який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ обов’язків та завдань;

2) планує роботу відділу, контролює вчасне і якісне виконання передбачених планами роботи заходів. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи відділу, вживає заходів щодо підвищення його ефективності;

3) звітує перед начальником управління про виконання планів роботи, стан справ з питань, що належать до компетенції відділу. Відповідає за терміни узагальнюючої інформації, віднесеної до компетенції відділу;

4) готує проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації та забезпечує підготовку проєктів рішень з питань віднесених до компетенції відділу та забезпечує контроль за їх виконанням.

5) організовує роботу відділу щодо формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ.

10. На посади працівників управління призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленими Законом України “Про державну службу”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

В управління можуть функціонувати віддалені робочі місця.

Працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу.

Працівники управління здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.


V. Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг


1.Основні функції відділу відповідно до покладених завдань:

1) формування завдань регіональної Програми щодо інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;

2) підготовка проєктів доручень голови районної державної адміністрації структурним підрозділам райдержадміністрації, іншим підвідомчим органам виконавчої влади, установам і організаціям щодо організації виконання актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг;

3) розгляд документів та звернень, які стосуються питань інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, що надійшли до районної державної адміністрації, підготовка до них довідкових та інших матеріалів;

4) здійснення інформаційного та методичного забезпечення організації та виконання робіт за програмами і проєктами інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, участь у проведенні їх експертиз;

5) розроблення пропозицій до планів роботи районної державної адміністрації із питань інформатизації, організації діяльності центрів надання адміністративних послуг.


VІ. Відділ організації діяльності центрів надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації


1. Основні функції відділу відповідно до покладених завдань:

1) забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

2) проведення аналізу кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, узагальнення статистичних даних діяльності відділу;

3) забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4) участь у формуванні та виконанні державних, галузевих і районних цільових програм у межах повноважень відділу;

5) забезпечення здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції.


VІІ. Заключні положення


1. Управління може мати свою печатку.

2. Робота управління проводиться згідно з планами роботи управління та районної державної адміністрації.

3. Штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління.

4. Працівники управління для належної роботи і підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з питань, віднесених до компетенції управління.

5. Покладання на управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux