Положення про управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектури Рівненської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектури Рівненської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Рівненської районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації і в межах Рівненського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.


2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, першому заступнику голови районної державної адміністрації, а з питань проходження державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації, також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку і торгівлі, департаменту агропромислового розвитку, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, департаменту з питань будівництва та архітектури, департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації.


3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.


4. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються начальником управління та затверджуються розпорядженням голови Рівненської районної державної адміністрації.

 

ІІ. Основні завдання та функції управління

 

Основні завдання управління:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інших актів чинного законодавства України, розпоряджень обласної та районної держадміністрацій, рішень обласної та районної рад та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району, проводить моніторинг та оцінку результативності реалізації державної регіональної політики; 3) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, забезпечує моніторинг основних показників їх реалізації;

4) забезпечує організацію розробки та подання для відбору на конкурсних засадах інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грантових коштів та інших;

5) готує проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6) бере участь у забезпеченні реалізації регуляторної діяльності та проводить моніторинг стану виконання заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики;

7) здійснює реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання;

8) здійснює заходи з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і місцевих програм;

9) здійснює реалізацію державної політики у сфері розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та у сфері дорожнього господарства на території району;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин на території району.


Реалізація державної політики у галузі агропромислового комплексу


1) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектора району, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики;

2) розробляє та подає департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції до проєкту програми соціально-економічного розвитку області, забезпечує виконання завдань, визначених цією програмою, на території району;

3) бере участь у реалізації державної соціальної політики на селі та створенні сприятливих умов для розвитку сільських територій;

4) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

5) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань упровадження науково-технічних розробок, сприяє організації проведення в районі конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг;

6) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

7) бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва;

8) вносить пропозиції до районної державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

9) проводить моніторинг стану цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення на території району, бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліорованих систем;

10) координує здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель;

11) вносить пропозиції щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених законом;

12) вносить пропозиції щодо використання та охорони земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

13) організовує роботу інформаційного характеру з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин та щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;

14) спрямовує діяльність районних організацій та установ агропромислового комплексу для вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

15) забезпечує виконання заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Міністерства економіки України законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами.

 

 Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку

 

1) аналізує стан i тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньо регіональної диференціації економічного i соціального розвитку регіону;

2) розробляє прогнози економічного i соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного i соціального розвитку на короткостроковий період, а також проєкти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

3) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного i соціального розвитку району на короткостроковий період;

4) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів i послуг;

5) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

6) готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти у пріоритетних галузях економіки;

7) готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проєктів за регіональними програмами до державних програм i їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету.

 

 

 

 

Реалізація державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення, трудової міграції та соціального діалогу

 

1) забезпечує співробітництво структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району з профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

2) проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів та забезпечує зберігання копій;

3) проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців.

4) вирішує питання проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби.

 

Реалізація державної політики у сфері міжнародного співробітництва

 

1) в межах компетенції забезпечує та координує здійснення заходів з питань європейської інтеграції;

2) сприяє співробітництву із міжнародними організаціями, установами, підприємствами та іншими іноземними суб’єктами господарювання;

3) координує розвиток і поглиблення партнерських та побратимських зв'язків району з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

4) здійснює роботу, пов’язану із запрошенням та прийомом зарубіжних делегацій, представників міжнародних організацій, установ та окремих іноземних фахівців;

5) за дорученням голови районної державної адміністрації готує проєкти угод, меморандумів, протоколів зустрічей з питань розвитку міжнародних відносин райдержадміністрації;

6) здійснює розгляд пропозицій щодо залучення коштів в рамках реалізації проектів європейських та інших міжнародних структур, які надійшли до райдержадміністрації;

7) здійснює пошук програм залучення в економіку району іноземних інвестицій та інноваційних технологій.


Реалізація державної політики у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин

 

1) здійснює підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування і затвердження схеми планування території району;

3) здійснює моніторинг: реалізації схеми планування території району, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій), забудови та іншого використання територій;

4) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

5) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

6) надає пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

7) у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою району;

8) координує діяльність:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

9) реєструє заяви, що надходять до відділу з метою отримання:

- будівельного паспорта забудови земельної ділянки та внесення змін до нього;

- містобудівних умов і обмежень для проєктування об’єктів будівництва, внесення змін до них або їх скасування;

- паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності або продовження терміну дії паспорту;

- погодження документації із землеустрою.

10) надає, вносить зміни та скасовує містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єктів будівництва;

11) веде реєстр містобудівних умов і обмежень для проєктування об’єктів будівництва;

12) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки та вносить зміни до нього;

13) забезпечує оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та продовження терміну дії паспорту;

14) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

15) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

16) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

17) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

18) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

19) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

20) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

21) бере участь у реалізації державних і місцевих програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян;

22) здійснює моніторинг проєктування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проєктів державного та місцевого значення;

23) забезпечує присвоєння, зміну, коригування, анулювання адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна;

24) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для району;

25) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації поточних та перспективних програм капітального будівництва у межах району, участь у складанні переліків проєктів будов, титульних списків будов, проєктно-вишукувальних робіт тощо;

26) розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтями 17, 61, 62, 122, 128, 149, 151 Земельного кодексу України;

27) забезпечує погодження і затвердження документації із землеустрою відповідно до статті 186 Земельного кодексу України та Закону України «Про землеустрій».

 

 

Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства

 

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

2) розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні та реалізації державних програм у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

3) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

4) забезпечує облік використання та дотримання лімітів на енерго-, газо- і водопостачання;

5) координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

6) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

7) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

10) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням населених пунктів району тепловою енергією;

11) розробляє і реалізує районні програми та бере участь у реалізації державних та обласних цільових програм у сфері енергозбереження;

12) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

13) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

14) здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

15) забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

16) бере участь у розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

17) бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

18) розробляє і реалізує районну програму у сфері питної води та питного водопостачання;

19) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм;

20) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

21) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

22) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

23) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

24) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

Реалізація державної політики у сфері інфраструктури, транспорту (автомобільного, залізничного), дорожнього господарства, екології

 

1) забезпечує стале функціонування автомобільних доріг;

2) забезпечує організацію утримання в належному технічному стані та розвитку мережі автомобільних доріг, мостів, штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них;

3) організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;

4) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, прийняття участі у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

5) готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

6) розробляє проєкти нормативно-правових актів у сферах транспорту, дорожнього господарства, у законодавчо визначених випадках;

7) здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

8) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, організація проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;

9) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

10) бере участь у розробленні, реалізації та здійсненні аналізу виконання державних та місцевих програм з охорони навколишнього природного середовища;

11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку з питань природокористування та охорони довкілля.Управління, відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

1) готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

2) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно–правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

3) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

4) бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад;

9) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

10) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

11) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

12) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

13) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

14) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

15) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

16) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

17) забезпечує захист персональних даних;

18) здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації, звернень громадян;

19) бере участь у розробці плану роботи управління на рік, готує пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації на місяць, квартал, рік;

20) готує звіти щодо виконання плану роботи районної державної адміністрації за квартал по питаннях, що відносяться до компетенції управління.

21) здійснює інші передбачені законом повноваження.


 

ІІІ. Права управління

 

Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, Рівненської районної ради, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) вносити пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в галузях економіки та сільського господарства.

Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління проводить в разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та готує відповідні акти.

 

IV. Структура управління


1. У структуру управління входять: відділ економічного та агропромислового розвитку, відділ містобудування, архітектури.


2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації, згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.
3. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у управління;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації ;

5) вживає заходів до удосконалення та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на колегіях питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях районної державної адміністрації;

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Рівненської районної державної адміністрації;

10) надає пропозиції щодо призначення та звільнення з посади державних службовців управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочень та притягнень до дисциплінарної відповідальністі;

11) звертається з пропозиціями щодо розпорядження коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису на утримання управління;

12) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні, забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень управління;

14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

15) затверджує положення про структурні підрозділи Управління;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
4. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Рівненської районної державної адміністрації.


5. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації.


6. Заступник начальника управління – керівник структурного підрозділу управління – відділу економічного та агропромислового розвитку.


7. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.


8. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.


9. Ліквідація управління проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux