Положення про відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

 

1. Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської районної державної адміністрації (надалі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

2. Відділ підпорядковується з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю безпосередньо першому заступнику голови райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими актами, які регламентують роботу районної державної адміністрації.


II. Основні завдання та функції

 

Основними завданням відділу є :

1) створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

2) впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства;

3) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

4) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

5) участь у формуванні та реалізації державної та регіональної політики в інформаційній сфері;

6) поширення інформації про діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет.


Відділ відповідно до покладених завдань:

1) за дорученням керівництва райдержадміністрації розробляє проєкти розпоряджень та інших документів правового характеру;

2) спільно з відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції про внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень голови райдержадміністрації;

3) за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого

самоврядування для спільного вирішення питань відповідно до визначених повноважень;

4) проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування аналіз суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

5) за дорученням першого заступника районної державної адміністрації опрацьовує та надає голові районної державної адміністрації аналітичні довідки та інші необхідні матеріали з питань віднесених до його повноважень;

6) за дорученням голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації опрацьовує і, в установленому порядку, готує обласній державній адміністрації інформації про стан справ в районі;

7) проводить аналіз діяльності інститутів громадянського суспільства в районі та готує пропозиції щодо залучення районною державною адміністрацією інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної і регіональної політики;

8) забезпечує розроблення та координацію реалізації районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;

9) забезпечує підготовку, за участю інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

10) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації проводить консультації з громадськістю, зокрема публічні громадські обговорення;

11) налагоджує взаємодію з громадською радою, утвореною при районній державній адміністрації, сприяє її матеріально-технічному забезпеченню;

12) координує та надає методичну підтримку діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації;

13) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у межах функціональних повноважень взаємодіє та розглядає вимоги учасників цих зібрань;

14) проводить оперативне інформування засобів масової інформації щодо діяльності голови районної державної адміністрації, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає засобам масової інформації матеріали про діяльність районної державної адміністрації;

15) організовує прес-конференції, брифінги, зустрічі голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації з представниками засобів масової інформації;

16) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації;

17) у межах функціональних повноважень надає місцевим засобам масової інформації всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу;

18) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;


19) забезпечує інформаційне наповнення офіційної вебсторінки Рівненської районної державної адміністрації, зокрема готує та розміщує на ній інформацію про діяльність районної державної адміністрації, її структурних підрозділів та апарату. Оприлюднює, за умови надання структурними підрозділами районної державної адміністрації, нормативно-правові акти голови районної державної адміністрації;

20) забезпечує, за умови надання структурними підрозділами районної державної адміністрації, оприлюднення на вебсторінці районної державної адміністрації публічної інформації у формі відкритих даних;

21) бере участь у підготовці річного звіту голови райдержадміністрації;

22) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

23) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

24) здійснює інші передбачені законом повноваження.III. Права відділу

 

При виконанні покладених на відділ завдань працівники відділу мають право:

1) розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України;

2) одержувати в установленому порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), документи, довідки, розрахунки необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

3) бути присутніми на засіданнях, нарадах структурних підрозділів районної державної адміністрації, вносити пропозиції щодо поліпшення їх підготовки та проведення;

4) вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проєкти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу;

5) залучати, за згодою керівництва райдержадміністрації, спеціалістів для підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків.

6) скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

7) брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

8) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

9) представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять в його компетенцію;


IV. Структура відділу

 

1. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджується в установленому порядку головою районної державної адміністрації.

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".


3. Начальник відділу:

1) здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання, розподіл повноважень між працівниками відділу;

2) забезпечує додержання у відділі правил внутрішнього службового розпорядку;

3) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

6) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації.

7) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.


4. На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Начальник та працівники відділу здійснюють свої функції відповідно до посадової інструкції, затвердженої керівником апарату районної державної адміністрації.

 

V. Заключні положення

 

1.Робота відділу проводиться згідно з планами роботи відділу та районної державної адміністрації.

2. Працівники відділу для належної роботи і підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

3. Покладення на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням та не стосуються інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю не допускається.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux