Положення про службу у справах дітей Рівненської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності служби у справах дітей Рівненської районної державної адміністрації.

2. Повне найменування: служба у справах дітей Рівненської районної державної адміністрації.


3. Скорочене найменування: служба у справах дітей райдержадміністрації.


4. Юридична адреса: 33001 Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 195.


5. Служба у справах дітей Рівненської районної державної адміністрації (далі – служба) утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, є структурним підрозділом Рівненської районної державної адміністрації і підпорядкована голові районної державної адміністрації, підзвітна і підконтрольна службі у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації.

6. Служба утримується за рахунок Державного бюджету, працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Положення.

7. Служба є юридичною особою публічного права, має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код та вивіску встановленого зразка.

8. Служба набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

9. Служба у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей, здійснює контроль за їх реалізацією на території Рівненського району.

10. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, районної державної адмiнiстрацiї, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

11. Діловодство у службі ведеться державною мовою.


2. Основні завдання та функції служби


1. Основними завданнями служби є:

1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності на території району;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів, дитячих містечок;

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

12) організація роботи з питань захисту житлових та майнових прав дітей.


2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) сприяє усиновленню, оформляє документи по влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

22) організовує роботу з питань захисту майнових та житлових прав дітей.

      23) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;
      24) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;
      25) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

26) порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.


3. Права служби

 

 1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.


 

 

4. Взаємодія з іншими органами влади

 

Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.


5Структура служби

 

1. Структура служби та штатна чисельність працівників затверджуються головою райдержадміністрації. До складу служби входять відділ з провадження діяльності з усиновлення, опіки та піклування, розвитку сімейних форм виховання, відділ соціального та правового захисту дітей, відділ фінансово-господарського забезпечення, заступник начальника служби-начальник відділу соціального та правового захисту дітей, головний спеціаліст з питань персоналу. Штатна чисельність працівників служби установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі.

2. Начальники відділів та працівники служби, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади начальником служби.

3. Начальник служби може мати заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на посаду і звільняється з посади начальником служби.

4. Посадові обов'язки працівників служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником служби.

5. Положення про службу у справах дітей затверджує голова райдержадміністрації за погодженням із заступником голови райдержадміністрації та начальником відділу юридичного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

6. Безпосереднє керiвництво службою здійснює начальник служби.

7. На посаду начальника служби призначається особа, яка відповідає вимогам Закону України “Про державну службу”.

8. Начальник служби призначається на посаду i звiльняється з посади головою районної державної адмiнiстрацiї згiдно iз законодавством про державну службу, за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

9. Начальник служби підзвітний районній державній адміністрації і організовує виконання розпоряджень голови райдержадміністрації.

10. Начальник служби:

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань;

2) призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців служби, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

3) вживає заходiв щодо удосконалення органiзацiї та пiдвищення ефективностi роботислужби;

4) планує роботу служби, вносить пропозицiї щодо формування планiв роботи районної державної адмiнiстрацiї;

5) звiтує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планiв роботи;

6) може брати участь у засiданнях районної ради;

7) представляє iнтереси служби у взаємовiдносинах з iншими структурними пiдроздiлами районної державної адміністрації, з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями - за дорученням голови та заступників голови районної державної адміністрації;

8) здійснює визначені Законом України ,,Про державну службу” повноваження керівника державної служби;

9) здійснює добiр кадрiв;

10) органiзовує роботу з пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв служби;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

12) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, накази начальника служби нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в установленому порядку;

14) подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

15) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби.


11. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.


12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою районної держадміністрації. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

6. Ліквідація, реорганізація служби

1. Ліквідація чи реорганізація служби проводиться згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Реорганізація служби відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

3. У випадку реорганізації права та обов’язки служби переходять до правонаступників відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до Положення або видання Положення у новій редакції, затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux