Функціональні повноваження першого заступника голови райдержадміністрації

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної економічної та державної регіональної політики, зокрема впровадження державної, обласної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проєктів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Визначає пріоритетні напрями з реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою в Рівненському районі.

Забезпечує:

здійснення заходів з питань координації територіальної організації влади в нових умовах адміністративно-територіального устрою Рівненського району;

загальну координацію щодо подальшої децентралізації повноважень на принципах субсидіарності, перерозподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних територіальних рівнях в Рівненському районі;

здійснення загальної координації з вирішення завдань соціально-економічного розвитку усіх сформованих адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня;

загальну координацію моніторингу процесу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Рівненському районі.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна та майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної і комунальної форм власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу, державної регуляторної політики.

У межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проєктів.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг).

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у різних галузях та сферах.

Забезпечує протокольний супровід заходів міжнародного характеру (у межах функціональних повноважень). Представляє у межах наданих повноважень інтереси райдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародними організаціями, консульськими та дипломатичними установами країн, акредитованих в Україні, а також з дипломатичними установами України за кордоном.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями.

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в районі, гарантій у сфері праці.

Здійснює контроль за правильністю зарахування платежів до відповідних бюджетів.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.

Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері промисловості.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з розвитку промисловості в районі.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації в частині розпорядження землями державної власності відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльності землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Вирішує питання адміністративно – територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Розглядає проєктну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на районному рівні.

У межах повноважень, визначених чинним законодавством, спрямовує, організовує, координує роботу щодо здійснення повноважень райдержадміністрації у сфері цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації, цифрових інновацій, інформатизації, електронного урядування, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів.

Організовує діяльність з налагодження внутрішніх процесів роботи з даними та ефективного обміну інформацією з облдержадміністрацією та іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

Забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності районної державної адміністрації.

Організовує роботу з надання консультаційної, методичної і практичної допомоги в питаннях цифровізації.

Здійснює керівництво районною програмою інформатизації, організовує виконання районної програми і проєктів інформатизації органів виконавчої влади району.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики з реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Вносить пропозиції щодо реформування системи надання адміністративних послуг.

Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Забезпечує та організовує у межах повноважень висвітлення діяльності районної державної адміністрації на її вебсторінці та у засобах масової інформації.

Відповідає за реагування на критику, оприлюднену у засобах масової інформації, забезпечує об'єктивний розгляд і вжиття заходів щодо розв'язання порушених проблем.

Організовує підготовку проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань інформаційної політики та взаємодії з громадськістю. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Координує підготовку матеріалів для засобів масової інформації з питань державної політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації з охорони державної таємниці, оборонної та мобілізаційної роботи.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Рівненської районної державної адміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

Підписує штатні розписи, кошториси, плани асигнувань апарату райдержадміністрації, зміни до них та подає їх в установленому порядку на затвердження голові райдержадміністрації і на погодження голові облдержадміністрації.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", інших актів законодавства з цих питань.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

У разі відсутності голови райдержадміністрації здійснює його функції і повноваження, координує при цьому діяльність заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови районної державної адміністрації:


1.Здійснює керівництво:

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації за дорученням голови районної державної адміністрації

Відділом економіки, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Відділом цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг та внутрішнього аудиту районної державної адміністрації

Відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (в межах визначених повноважень)


2. Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з:

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації

Відділом мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації


3. Забезпечує взаємодію з:

Відділом у Рівненському районі міськрайонного управління у Рівненському районі та м.Рівному Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

Районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (в межах визначених повноважень)

Рівненським районним управлінням Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області

Управлінням Державної казначейської служби України у Рівненському районі

Рівненським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

Рівненською районною філією обласного центру зайнятості (в частині визначених повноважень)

Територіальними органами Міністерства юстиції (в частині визначених повноважень)

Промисловими підприємствами, суб¢єктами підприємницької діяльності

Профспілковими організаціями

Райспоживспілкою

Банками, страховими компаніями

Засобами масової інформації

Районним товариством мисливців і рибалок


4. Організовує роботу: 

Робочої групи із залучення інвестицій в економіку Рівненського району

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Тендерного комітету апарату Рівненської районної державної адміністрації

Робочої групи з виявлення та залучення до сплати до місцевих бюджетів платників акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

Робочої групи з перегляду регуляторних актів

Комісії з питань використання коштів районного бюджету на фінансування заходів щодо охорони земель

Постійно діючої комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Районної призовної комісії

Комісії з питань евакуації Рівненського району

Надзвичайної протиепізоотичної комісії

Робочої групи з координації дій органів державної влади та забезпечення додержання вимог актів законодавства у господарському комплексі Рівненського району

Постійно діючої комісії з визначення орендної плати за землю за межами населених пунктів району

Комісії з розгляду заяв та документів щодо компенсації бюджетних коштів для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у Рівненському районі

Постійно діючої інвентаризаційної комісії

Постійно діючої комісії із списання майна

Житлової комісії при райдержадміністрації з питань індивідуального житлового будівництва на селі

Експертної комісії з питань таємниці райдержадміністрації

Комісії з перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та стану режимно-секретної роботи в Рівненській районній державній адміністрації

Комісії зі знищення секретних документів та матеріальних носіїв секретної інформації в Рівненській районній державній адміністрації

Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів

Комісії з визначення придатності режимних приміщень для проведення секретних робіт

Спостережної комісії при райдержадміністрації

Конкурсної комісії Рівненської районної державної адміністрації

Районної робочої групи для вивчення ринку споживання товарів та послуг, що можуть виготовлятися і надаватися установами кримінально-виконавчої служби району та вирішення питання працевлаштування засуджених

Науково-технічної ради з питань інформатизації району

Громадської ради при районній державній адміністрації

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux