Положення про сектор внутрішнього аудиту Рівненської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Відділ внутрішнього аудиту Рівненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є самостійним структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу та безпосередньо підпорядкований i підзвітний голові районної державної адміністрації, керівнику апарату - з питань проходження державної служби.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001, Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за №1 219/19957 (у редакції наказу

Міністерства фінансів України від 14.08.2019 №344, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за №975/3349), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за №195/19933, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, цим Положенням.

3. Відділ є організаційно та функціонально незалежним від втручання третіх осіб, що забезпечується шляхом:

1) затвердження розпорядженням голови районної державної адміністрації цього Положення та Стратегічного і Операційного планів діяльності внутрішнього аудиту районної державної адміністрації;

2) інформування начальником відділу голови районної державної адміністрації про стан виконання Стратегічного і Операційного планів діяльності внутрішнього аудиту та інших завдань, а також про наявність обмежень у проведенні внутрішнього аудиту чи ресурсах;

3) недопущення покладання на відділ функцій, не пов’язаних з діяльністю з внутрішнього аудиту;

4) забезпечення вжиття заходів до запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у будь-які питання, пов’язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту.


ІІ. Основні завдання та функції відділу

1. Основним завданням відділу є надання голові районної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

1) функціонування системи внутрішнього контролю в районній державній адміністрації та її удосконалення;

2) удосконалення системи управління в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери її управління;

3) запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;

4) запобігання у виникненні помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить оцінку щодо:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в структурних підрозділах районної державної адміністрації, установах, організаціях, на підприємствах, що належать до сфери її управління;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності, бюджетних програмах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

стану використання і збереження активів та інформації;

стану управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій районної державної адміністрації, її структурних підрозділів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

2) планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, також здійснює моніторинг результатів врахування/впровадження рекомендацій;

3) подає голові районної державної адміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;

4) звітує перед головою районної державної адміністрації про результати діяльності відділу відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів;

5) надає допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у запровадженні внутрішнього контролю, управлінської підзвітності та діяльності з управління ризиками в районній державній адміністрації шляхом методичної підтримки у цьому напрямі;

6) виконує інші функції відповідно до його компетенції.

3. Відділу забороняється брати участь у розробці та впровадженні заходів (процедур) внутрішнього контролю, безпосередньо впливати на їх розробку та впровадження.


ІІІ. Основні права та обовязки відділу

1. Відділ відповідно до визначених основних завдань має право:

1) визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

2) розробляти та затверджувати внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту в районній державній адміністрації, її структурних підрозділах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;

3) отримувати безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, що стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

4) готувати запити на отримання в установленому порядку та одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, державних органів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, документи і матеріали з питань внутрішнього аудиту;

5) ініціювати перед головою районної державної адміністрації залучення до проведення внутрішнього аудиту експертів, фахівців відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних фондів, підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб для забезпечення виконання аудиторського завдання за письмовим погодженням з керівником органу, в якому працює цей експерт/фахівець;

6) проводити анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також комунальних підприємств, установ та закладів, які належать до сфери управління районної державної адміністрації, за їх згодою з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту.

2. Обов’язки відділу:

1) проводити планові та позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямками , визначеними Стандартами;

2) не розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час виконання покладених на відділ завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

3) невідкладно інформувати голову районної державної адміністрації про ознаки шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, або нецільового використання бюджетних коштів, марнотрацтва, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вживання необхідних заходів;

4) дотримуватися вимог стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань;

5) уникати та не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до закону.

 

IV. Начальник відділу

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку, за погодженням з обласною державною адміністрацією.

2. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, передбачених цим Положенням, організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці у відділі.

3. Контролює виконання завдань, покладених на відділ, згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту, та внутрішніх розпорядчих документів районної державної адміністрації.

4. Розробляє Положення про відділ та подає його на затвердження голові районної державної адміністрації.

5. Здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює їх роботу.

6. Визначає ступінь та межі відповідальності працівників відділу, розробляє внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту та надає їх на затвердження голові районної державної адміністрації.

7. Вживає необхідних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників відділу.

8. Планує роботу відділу згідно з Регламентом роботи районної державної адміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

9. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами.

11. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з районною державною адміністрацією, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються діяльності відділу.

12. Видає у межах своїх повноважень накази і доручення, організовує і контролює їх виконання та здійснює інші заходи, спрямовані на виконання відділом покладених на нього завдань і функцій.

13. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

14. Забезпечує захист персональних даних.

15. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із головних спеціалістів відділу.

16. Начальник відділу забезпечує:

1) планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту;

2) подання голові районної державної адміністрації аудиторських звітів;

3) підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності відділу відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів внутрішнього аудиту;

4) проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту;

5) здійснює заходи з усунення виявлених районною державною адміністрацією порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

6) підписання програми внутрішнього аудиту та подання її на затвердження голові районної державної адміністрації до початку її виконання;

7) збереження, передачу до архіву і знищення справ внутрішніх аудитів;

8) виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

17. Начальник відділу повинен (зобов’язаний):

1) дотримуватися у своїй діяльності вимог Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», інших актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері внутрішнього аудиту;

2) дотримуватися порядку підготовки та внесення проєктів нормативно-правових актів, основ державного управління, економіки, фінансів, форм та методів роботи із засобами масової інформації, правил етикету, ділової мови, правил та норм охорони праці та протипожежного захисту, основних принципів роботи на комп’ютері, володіти державною мовою;

3) дотримуватися основних принципів професійної діяльності та правил поведінки, визначених Кодексом етики, а також вимагати їх дотримання від підлеглих працівників.

18. Начальник відділу має право:

1) проводити за дорученням голови районної державної адміністрації планові та позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, визначеними Стандартами;

2) за результатами проведених внутрішніх аудитів вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи відділу, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

3) на повний та безперешкодний доступ до активів, документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

4) у процесі виконання покладених на відділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;

5) входити до складу колегії районної державної адміністрації;

6) здійснювати інші заходи, в межах повноважень відділу та цього Положення.


V. Заключні положення

1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

2. Штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Відділ внутрішнього аудиту може мати печатку.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux