Керівник апарату райдержадміністрації

Очолює апарат районної державної адміністрації, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування.

Здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

здійснює планування навчання персоналу (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України "Про державну службу", інших актів законодавства з цих питань.

Затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права). 

Надає відпустки працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), затверджує графік відпусток працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Приймає рішення щодо відрядження працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Забезпечує реалізацію заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання і стажування керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з комунальним навчальним закладом «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» з питань підвищення кваліфікації державних службовців.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату районної державної адміністрації, забезпечує виконання доручень голови районної державної адміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат районної державної адміністрації або його структурні підрозділи.

Забезпечує розроблення та своєчасне подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо внесення змін до регламенту районної державної адміністрації, розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації, положень про апарат районної державної адміністрації та його відповідні структурні підрозділи, правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові районної державної адміністрації проєкти планів роботи районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Здійснює контроль за підготовкою проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів.

Забезпечує проведення правової експертизи проєктів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, оцінки актуальності проєктів документів, внесених структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Організовує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами рад місцевих рад актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, реагуванням на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Організовує реєстрацію, облік, проходження документів, їх зберігання, передачу в установленому порядку до державної архівної установи, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті районної державної адміністрації.

Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, виконавчим апаратом районної ради, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, своєчасне та у повному обсязі подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством.

Здійснює підготовку та подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо структури й штатної чисельності апарату райдержадміністрації.

За дорученням голови районної державної адміністрації організовує:

наради за участю працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою районної державної адміністрації;

перевірки виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації її структурними підрозділами, а також організовує вивчення та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу у розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації;

проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також виконкомів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії районної державної адміністрації, а також нарад за участю голови та заступників голови районної державної адміністрації.

За дорученням голови районної державної адміністрації утворює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою районної державної адміністрації.

Здійснює керівництво відповідними консультативними та допоміжними органами.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах у межах компетенції, вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи в районі.

Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

Забезпечує взаємодію з Рівненським обласним контактним центром щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті районної державної адміністрації.

Забезпечує недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Організовує роботу щодо забезпечення належного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи апарату районної державної адміністрації, офіційного вебсайту Рівненської районної державної адміністрації, системи відеоконференцзв’язку, а також інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації.

Забезпечує впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, прикладного програмного забезпечення з метою автоматизації основних процесів діяльності апарату районної державної адміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації, в межах повноважень забезпечує контроль за додержанням антикорупційного законодавства та сприяє здійсненню заходів щодо запобігання корупції, розроблення антикорупційних заходів райдержадміністрації.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови райдержадміністрації з охорони державної таємниці, мобілізаційної роботи в межах визначених повноважень.

Організовує технічний захист інформації в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами в межах визначених повноважень.

Забезпечує підготовку програм, здійснює заходи щодо дотримання протоколу під час проведення робочих візитів голови облдержадміністрації, інших посадових осіб.

Організовує підготовку листів-погоджень до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації, районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку в установленому порядку документів щодо погодження призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які зареєстровані на території району, крім керівників підприємств, установ і організацій Збройних Сил та інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення в районі виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, референдумів.

Забезпечує виконання вимог порядку організації внутрішнього контролю в апараті районної державної адміністрації.

Видає накази і доручення з питань, що належать до його компетенції, виконує інші повноваження, що покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства, положенням про апарат райдержадміністрації та надаються йому головою райдержадміністрації.

Є матеріально відповідальною особою.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат районної державної адміністрації актами законодавства та положенням про апарат районної державної адміністрації.

У разі відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його функції і повноваження здійснює заступник керівника апарату – начальник відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату районної державної адміністрації:


1. Здійснює керівництво:

Відділом організаційного забезпечення апарату районної державної адміністрації

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

Сектором роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

Відділом документообігу апарату районної державної адміністрації

Відділом юридичного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації


2. Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з:

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

Відділом мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації

Рівненською районною радою (з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, та узгоджує проєкти відповідних рішень)


3. Організовує роботу: 

 Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ апарату Рівненської районної державної адміністрації

Комісії з перегляду нормативно-правових актів Рівненської районної державної адміністрації

Комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті районної державної адміністрації

Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації

Комісії для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"

Постійно діючої комісії зі списання матеріальних цінностей апарату районної державної адміністрації.

Комісії з інвентаризації матеріальних цінностей апарату районної державної адміністрації

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux