Положення про управління охорони здоров’я, освіти, культури, спорту Рівненської районної державної адміністрації

1. Управління охорони здоров’я, освіти, культури, спорту Рівненської районної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Рівненської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації та в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковане голові Рівненської районної державної адміністрації, заступнику голови Рівненської районної державної адміністрації, а з питань державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне відповідним структурним підрозділам Рівненської обласної державної адміністрації в межах повноважень.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної, районної рад з питань, що належить до компетенції Управління, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. У межах повноважень Управління організовує виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, спорту на території Рівненського району.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств України, інших органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) взаємодіє на території району iз органами місцевого самоврядування у вирішенні питань у галузі охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, районної ради та відповідних органів місцевого самоврядування щодо подальшого розвитку означених напрямів;

3) проводить консультації з органами місцевого самоврядування з питань охорони здоров’я, ocвіти, культури та спорту у межах повноважень, визначених цим Положенням, дорученнями голови райдержадміністрації та відповідними органами управління;

4) забезпечує у межах свої повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5) забезпечує у межах свої повноважень виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

6) аналізує стан та тенденції охорони здоров’я, соціально-економічного та культурного розвитку у відповідній галузі та вживає заходів щодо усунення недоліків;

7) здійснює вивчення стану дотримання закладами та установами освіти, незалежно від форм власності, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

8) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку, у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та спорту на території району;

9) розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, спорту на території району;

11) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії Рівненської районної ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

13) бере участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо міжнародного та регіонального співробітництва у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;

15) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) здійснює вивчення стану виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;

20) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере участь у вирішені відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

25) бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, інноваційної діяльності, з питань розвитку фізичної культури та спорту;

26) здійснює функції збору і аналізу статистичної інформації для прогнозування, планування та розвитку галузей охорони здоров’я, освіти, культури та спорту в районі;

27) в межах повноважень вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

28) здійснює контроль за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я у межах своїх повноважень;

29) забезпечує розвиток освіти з метою всебічного розвитку, виховання і соціалізації здобувачів освіти, молоді;

30) здійснює аналіз, прогноз та розробляє пропозиції щодо розвитку мережі закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту;

31) сприяє в межах своїх повноважень створенню рівних умов для функціонування закладів та установ охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;

32) створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;

33) забезпечує створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

34) забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

35) здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, культури, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, виконанням закладами освіти вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності;

36) забезпечує в межах компетенції моніторинг у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту в районі;

37) сприяє в межах власних повноважень інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

38) здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням трудового законодавства в закладах охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;

39) сприяє в межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формуванню програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявленню та підтримці обдарованих дітей, талановитої молоді;

40) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

41) у межах повноважень надає допомогу молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям із видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

42) сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, забезпечує пропаганду здорового способу життя;

43) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, у межах своєї компетенції;

44) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

45) здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

6. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

1) забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені Конституцією та законодавством України;

2) забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушень вимог антикорупційного законодавства.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, що належать до компетенції Управління у межах повноважень, визначених законодавством;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) отримувати необхідну інформацію про діяльність закладів та установ освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту для здійснення аналітичної роботи та прийняття рішень;

4) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою), громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та спорту;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) користуватись в установленому порядку інформацією баз даних закладів освіти в інформаційно-телекомунікаційній системі;

8) скликати в установленому порядку наради, семінари, вебінари, форуми, конференції, «круглі столи» з питань, що належать до компетенції Управління;

9) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, робочі групи для організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладанням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, культурного, спортивного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

8. Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та комунальними закладами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. До складу Управління входять відділ охорони здоров’я та відділ освіти, культури, спорту.

10. Відділ охорони здоров’я та відділ освіти, культури, спорту Управління керуються положеннями.

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.

12. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління;

3) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Управління, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Управління;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації та інших дорадчих та консультативних органів;

8) бере участь у нарадах та засіданнях дорадчих та колегіальних органів, що проводяться у районній державній адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Управління у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

12) подає керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) організовує розроблення посадових інструкцій працівників Управління;

14) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) проводить особистий прийом громадян із питань, що належать до повноважень Управління;

16) забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції Управління;

17) координує діяльність працівників Управління під час розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо;

18) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Управління, вживає необхідних заходів для їх поліпшення;

19) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

20) затверджує положення про структурні підрозділи Управління;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

13. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Рівненської районної державної адміністрації.

14. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

15. У разі відсутності начальника Управління його повноваження виконує заступник начальника управління – начальник відділу охорони здоров’я.

16. Реорганізація Управління здійснюється за рішенням голови районної державної адміністрації в установленому законом порядку.

17. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

18. Управління має свій бланк.

19. Внесення змін і доповнень до цього Положення здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux