Функціональні повноваження голови райдержадміністрації

Очолює і здійснює керівництво діяльністю районної державної адміністрації, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень голови облдержадміністрації, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані районній державній адміністрації повноваження.

Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і здійснення нею визначених повноважень.

Здійснює на території району заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, сільських, селищних, міських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Формує склад районної державної адміністрації. 

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника голови, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

За погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації (зі статусом юридичних осіб публічного права) відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Забезпечує організацію складання проєктів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує реалізацію затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує організацію підготовки проєкту та виконання районного бюджету, звітує перед Рівненською районною радою про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління районної державної адміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Рівненської районної державної адміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Здійснює контроль щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Забезпечує виконання внутрішнього контролю в районній державній адміністрації.

Як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний або інший склад.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України, голову обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ними про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території району.

Вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які зареєстровані на території району, крім керівників підприємств, установ і організацій Збройних Сил та інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ.

Затверджує в установленому порядку кошториси, плани асигнувань, штатні розписи комунальних підприємств, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарат та відповідні структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання районної державної адміністрації, з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначає структуру районної державної адміністрації та її апарату, а також граничну чисельність та фонд оплати праці працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Затверджує Регламент районної державної адміністрації.

Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії районної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів районної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Застосовує у встановленому законодавством порядку заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права.

Встановлює надбавку за вислугу років, інтенсивність праці, премію, надає матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в межах затвердженого фонду оплати праці першому заступнику голови, заступникам голови районної державної адміністрації.

Погоджує:

преміювання керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права;

встановлення додаткових стимулюючих виплат керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права;

надання відпусток керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права та виплату грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки;

надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права.

Вносить в установленому законом порядку подання голові обласної державної адміністрації щодо нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам галузей господарського комплексу та жителям району.

Нагороджує Почесною грамотою райдержадміністрації, іншими відзнаками районної державної адміністрації.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію із сільськими, селищними, міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними, міськими головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Проводить роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства та запобігання корупції.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в райдержадміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень. Організовує і контролює діяльність режимно-секретного органу.

Організовує технічний захист інформації в райдержадміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони.

Організовує роботу із здійснення шефства над військовою частиною Національної гвардії.

Здійснює керівництво територіальною обороною в районі.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує виконання на території району зобов'язань за міжнародними договорами України, координує зовнішньоекономічну діяльність, укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

Забезпечує організацію вирішення питань, пов'язаних із захистом населення Рівненського району від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони Рівненського району. Здійснює безпосереднє керівництво територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту Рівненського району.

Забезпечує належне виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова районної державної адміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Патронатною службою

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

Відділом мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Відділом юридичного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації

Відділом документообігу апарату районної державної адміністрації (в частині організації контролю за виконанням документів)

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації

Відділом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації

Відділом цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, внутрішнього аудиту (в частині внутрішнього аудиту)

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при районної державної адміністрації

Громадською приймальнею з надання безоплатної первинної правової допомоги в Рівненській районній державній адміністрації

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненського району

Комісією з питань захисту прав дитини

Районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Робочою групою з питань організації надання гуманітарної та благодійної допомоги учасникам антитерористичної операції


2. Забезпечує взаємодію з:

Рівненською районною радою

Рівненською місцевою прокуратурою

Рівненським районним управлінням поліції Головного Управління Національної поліції в Рівненській області

Міжрайвідділом управління Служби безпеки України в Рівненській області

Судовою та представницькою владою в межах повноважень, визначених чинним законодавством

Територіальними органами Міністерства юстиції

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області

Військовими частинами та установами Збройних Сил України

Держлісгоспами

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux