Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Рівненської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами Рівненської районної державної адміністрації (далі – сектор) підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, є уповноваженим підрозділом Рівненської районної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, який забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. У частині проходження державної служби сектор підпорядковується керівнику апарату Рівненської районної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями, наказами голів Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської районної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

У цьому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

4. Голова районної державної адміністрації забезпечує гарантії незалежності сектору від впливу чи втручання у його роботу.

5. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації у порядку, передбаченому законодавством.

На посаду завідувача сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

Завідувач сектору здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої керівником апарату райдержадміністрації.

6. Сектор забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань.

7. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладання на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

8. Працівникам сектору забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених Законом.

9. Положення про сектор та загальна чисельність працівників затверджуються головою Рівненської районної державної адміністрації.

10. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються завідувачем сектору та затверджуються розпорядженням голови Рівненської районної державної адміністрації.


ІІ. Основні завдання та функції сектору 

У сфері запобігання та виявлення корупції:

1) здійснює розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові районної державної адміністрації відповідних пропозицій;

3) надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови районної державної адміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) здійснює перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (далі - юридичні особи);

7) забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформує голову районної державної адміністрації, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.


У сфері взаємодії з правоохоронними органами:

1) сприяє у створенні належних умов для функціонування розташованих на території району діючих відповідно до чинного законодавства України пунктів пропуску через державний кордон України;

2) сприяє у створенні умов для належного функціонування підрозділів правоохоронних органів, Національної гвардії України та підрозділів Державної прикордонної служби на території району;

3) здійснює організацію взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, спрямованих на реалізацію повноважень голови районної державної адміністрації щодо координаційних функцій у цій сфері;

4) здійснює організаційне, аналітичне, консультативне та інформаційне забезпечення здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законодавчими актами з правоохоронних питань;

5) організовує взаємодію з правоохоронними органами та іншими органами виконавчої влади з питань, пов’язаних із запобіганням та виявленням корупції;

6) взаємодіє у межах компетенції з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національною гвардією України, що розташовані на території району, з правоохоронними органами та іншими органами державної влади з питань щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

7) сприяє розташованим на території правоохоронним органам у виконанні покладених на них завдань, організовує виконання районних комплексних програм профілактики злочинності та правопорушень;

8) розробляє проєкти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з правоохоронних питань;

9) контролює виконання заходів, визначених розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації відповідно до повноважень сектору;

10) вносить пропозиції та готує необхідні матеріали з питань забезпечення законності, правопорядку, проведення аналізу виконання заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних, регіональних програм з правоохоронних питань та розгляду їх на колегіях, нарадах за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

11) забезпечує організацію проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, ініційованих правоохоронними органами та громадськістю, з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності та правопорушень, з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії;

12) у межах своєї компетенції, спільно з органами Національної поліції та підрозділами Державної прикордонної служби України, здійснює координацію та контроль за діяльністю громадських формувань, заслуховує повідомлення і звіти керівників зазначених формувань;

13) за дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує розгляд листів та інших матеріалів з правоохоронних питань;

14) бере участь у роботі спостережної комісії районної державної адміністрації з метою здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, а також сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

15) за дорученням голови районної державної адміністрації, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що належать до компетенції сектору;

16) за дорученням голови районної державної адміністрації, розглядає звернення громадян та їх об’єднань з питань, що належать до компетенції сектору;

17) готує відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації для їх розгляду на колегіях, нарадах районної державної адміністрації, сесіях районної ради з розглядом правоохоронних питань;

18) під час виконання покладених на сектор завдань, сектор забезпечує дотримання режиму секретності, охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

19) проводить збір, узагальнення та аналіз статистичної та іншої інформації з правоохоронних питань, готує відповідні пропозиції для голови районної державної адміністрації;

20) вивчає, узагальнює і надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад щодо організації роботи з правоохоронних питань.


Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує основні функції з питань запобігання та виявлення корупції:

1) інформує голову районної державної адміністрації, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками районної державної адміністрації;

2) повідомляє у письмовій формі голову районної державної адміністрації про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками районної державної адміністрації з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65-1 Закону;

3) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником районної державної адміністрації корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного веб-порталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

4) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

5) інформує Національне агентство у разі не направлення службою управління персоналом районної державної адміністрації засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

6) веде облік працівників районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

7) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

8) розробляє проєкти актів районної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції;

9) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо таких заходів; залучається для виконання цих функцій шляхом участі у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків;

10) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

11) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

12) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

13) надає працівникам районної державної адміністрації, які проходять службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

14) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

15) візує проєкти розпоряджень, наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

16) щопівроку надає інформацію щодо діяльності сектору до Рівненської обласної державної адміністрації;

17) щороку до 15 лютого, року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону;

18) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

19) готує проєкти розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що відносяться до повноважень сектору, організовує їх виконання.


ІІІ. Права сектору

Сектор з метою виконання покладених на нього завдань має право:

1) витребувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі працівників районної державної адміністрації;

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових та службових осіб районної державної адміністрації письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є районна державна адміністрація, з урахуванням обмежень, встановлених Законом робити, чи отримувати їх копії;

7) брати участь та проводити для працівників районної державної адміністрації внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) надсилати за підписом керівника уповноваженого підрозділу запити до юридичних осіб, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань;

9) вносити подання голові районної державної адміністрації про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

10) ініціювати перед головою районної державної адміністрації питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в структурних підрозділах та юридичних особах, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

11) брати участь у засіданнях колегіальних органів та нарадах, які проводяться за участю працівників районної державної адміністрації, при розгляді на них питань щодо запобігання та протидії корупції, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, аудиту, взаємодії з правоохоронними органами з питань, що належать до компетенції сектору;

12) мати доступ з урахуванням обмежень, установлених законодавством до приміщень і територій районної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

13) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, представників територіальних органів та інших органів виконавчої влади району, представників районних організацій, установ, виробничих об'єднань, асоціацій, акціонерних товариств, підприємств та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань правоохоронного спрямування;

14) готувати і доводити структурним підрозділам районної державної адміністрації обов'язкові для виконання доручення з правоохоронних питань;

15) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади області, організацій, установ, виробничих об'єднань, асоціацій, акціонерних товариств, підприємств та об'єднань громадян, інформацію, документи, інші матеріали, а від органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

16) надавати голові районної державної адміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробленні, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо правоохоронної роботи, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.


IV. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу сектору; планує роботу сектору, дає відповідні доручення працівникам сектору щодо виконання покладених на сектор завдань і функцій, окремих доручень голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації;

2) визначає основні напрями діяльності сектору відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

3) забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

4) організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції сектору, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5) підписує та направляє листи до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками районної державної адміністрації, в тому числі головою районною державної адміністрації;

6) контролює розроблення посадових інструкцій працівниками сектору, подає їх на затвердження в установленому законодавством України порядку;

7) за дорученням голови районної державної адміністрації представляє райдержадміністрацію в органах державної влади, що належать до компетенції сектору;

8) подає відповідно до законодавства пропозиції голові районної державної адміністрації про вдосконалення організаційної структури сектору, заохочення працівників сектору;

9) бере участь в роботі комісій, визначених розпорядженнями голови районної державної адміністрації;

10) завідувач сектору забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків працівниками сектору;

11) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;

12) визначає окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів, у разі її тимчасової відсутності іншу особу, яка виконуватиме такі повноваження.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux