Положення про фінансове управління Рівненської районної державної адміністрації

1. Фінансове управління Рівненської районної державної адміністрації (далі – фінансове управління) є структурним підрозділом Рівненської районної державної адміністрації, що утворений головою Рівненської районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядкований голові Рівненської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації.

Фінансове управління відносно прав, обов’язків та зобов’язань, державного майна та документів є правонаступником фінансових управлінь, ліквідованих районів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 „Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються”, зокрема :

фінансового управління Здолбунівської районної державної адміністрації;

фінансового управління Корецької районної державної адміністрації;

фінансового управління Гощанської районної державної адміністрації;

фінансового управління Березнівської районної державної адміністрації;

фінансового управління Острозької районної державної адміністрації;

фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації;

2. Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Рівненської районної державної адміністрації а також цим Положенням.

3. Основними завданнями фінансового управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Рівненського району;

розроблення в установленому порядку прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету;

підготовка розрахунків до прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету і подання таких документів для розгляду та схвалення Рівненській районній державній адміністрації;

забезпечення в межах своїх повноважень ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами Рівненської районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану Рівненського району, перспектив його подальшого розвитку;

здійснення в межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету Рівненського району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.


4. Фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку Рівненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в Рівненському районі;

6) вносить пропозиції щодо прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету;

7) бере участь у:

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Рівненської районної державної адміністрації;

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проєктів розпоряджень голови Рівненської районної державної адміністрації;

8) аналізує соціально-економічні показники розвитку Рівненського району та враховує їх під час складання прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проєкту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проєкту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту районного бюджету перед поданням його на розгляд Рівненській районній державній адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови Рівненської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях Рівненської районної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Рівненської районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Рівненської районної державної адміністрації;

16) організовує роботу, пов’язану зі складанням прогнозу районного бюджету та проєкту районного бюджету, за дорученням керівництва Рівненської районної державної адміністрації визначає порядок і строки подання структурними підрозділами Рівненської районної державної адміністрації, районною радою матеріалів для підготовки проєкту районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу для виконання спільних проєктів; складає прогноз районного бюджету та проєкт районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу для виконання спільних проєктів, та подає їх для розгляду і схвалення до Рівненської районної державної адміністрації;

17) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

18) погоджує проєкти паспортів бюджетних програм, що фінансуються з районного бюджету;

19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами, підприємствами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) погоджує кошториси, плани асигнувань структурних підрозділів Рівненської районної державної адміністрації;

21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до районного бюджету;

22) в межах своїх повноважень організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної фіскальної служби України, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами Рівненської районної державної адміністрації надходження доходів до районного бюджету;

23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

24) готує і подає Рівненській районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень) районного бюджету;

25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

26) за рішенням Рівненської районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери;

27) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевого бюджету, інші фінансові звіти, подані територіальним органом казначейства;

28) інформує керівництво Рівненської районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає йому на розгляд річний звіт про виконання районного бюджету та інформації про квартальні звіти;

29) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

30) проводить в межах своїх повноважень на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки Рівненського району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

31) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу Рівненського району;

32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

34) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

35) готує пропозиції щодо визначення фонду оплати праці, витрат на утримання Рівненської районної державної адміністрації, здійснює в межах своїх повноважень контроль за витрачанням таких коштів;

36) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

37) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

38) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) контролює в межах своїх повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

41) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

42) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів фінансового управління;

44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

45) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

46) забезпечує захист персональних даних;

47) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Фінансове управління має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Рівненської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про його виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів Рівненської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового управління;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Рівненської районної державної адміністрації;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового управління.

6. Фінансове управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Рівненської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рівненської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

8. Начальник фінансового управління:

1) здійснює керівництво фінансовим управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у фінансовому управлінні;

2) подає на затвердження голові Рівненської районної державної адміністрації положення про фінансове управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи фінансового управління і посадові інструкції працівників фінансового управління; розподіляє обов’язки між працівниками фінансового управління;

4) планує роботу фінансового управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Рівненської районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового управління;

6) звітує перед головою Рівненської районної державної адміністрації про виконання покладених на фінансове управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси фінансового управління у відносинах з іншими структурними підрозділами Рівненської районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області;

10) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

11) подає на затвердження голові Рівненської районної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису фінансового управління у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису фінансового управління;

13) здійснює добір кадрів;

14) здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у фінансовому управлінні;

15) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників фінансового управління, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців фінансового управління;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового управління;

18) забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Рівненської районної державної адміністрації.

10. Фінансове управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

12. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

13. Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux