Положення про відділ юридичного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

I. Загальні положення

 

1. Відділ юридичного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату Рівненської районної державної адміністрації (надалі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими актами, які регламентують роботу районної державної адміністрації


II. Основні завдання та функції

 

Основними завданням відділу є :

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів апаратом районної державної адміністрації та структурними підрозділами райдержадміністрації, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2) представлення інтересів районної державної адміністрації в судах;

3) організація в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, облік, систематизація запитів на інформацію, які надходять до районної державної адміністрації.

Відділ відповідно до покладених завдань:


1. Юридичного забезпечення:

1) забезпечує реалізацію державної правової політики діяльності районної державної адміністрації;

2) забезпечує відповідність законодавству та здійснює правову експертизу проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації (далі – нормативні документи), візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів відповідність до вимог законодавства.

Видання нормативного документа, а також подання проекту такого документа райдержадміністрації для його прийняття, затвердження чи погодження без попереднього розгляду відділом не допускається.

У разі невідповідності проектів розпоряджень вимогам нормативно-правових актів, відділ подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання;

Проводить юридичну, гендерно-правову, антидискримінаційну експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату. Готує висновки до нормативно-правових актів за результатами проведеної експертизи;

3) сприяє у забезпеченні правильного застосування нормативно-правових актів у відділах, управліннях райдержадміністрації, інформує керівництво райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням вимог законодавства;

4) за дорученням керівництва райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень та інших документів правового характеру;

5) спільно з відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції про внесення змін, скасування або визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень голови райдержадміністрації;

6) представляє в установленому законодавством порядку інтереси районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду питань і спорів, здійснює претензійну та позовну роботу контроль за її проведенням;

7) приймає участь в організації та забезпеченні заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації, проведення занять та семінарів з вивчення нормативно-правових актів, що стосуються їх діяльності;

8) організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації;

9) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

10) сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами реагування органів прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарських судів, судів загальної юрисдикції, адміністративних судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

11) вносить голові райдержадміністрації пропозиції з приводу подання нормативних актів до Головного територіального управління юстиції у Рівненській області для державної реєстрації, якщо нормативний акт зачіпає права, свободи та законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

12) надає первинну безоплатну правову допомогу громадянам в порядку передбаченому Законом України «Про безоплатну правову допомогу», бере участь у роботі комісій, робочих груп, які діють в райдержадміністрації;

13) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління державного органу;


2. Доступу до публічної інформації:

1) контролює роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізування, надання відповідей на запити, що надходять до районної державної адміністрації, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів та роз’яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації;

2) забезпечує функціонування та ведення системи обліку публічної інформації в апараті районної державної адміністрації;

 

3. З питань запобігання та виявлення корупції:

1) розробляє, організовує та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить голові райдержадміністрації відповідні пропозиції;

3) надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі надання роз’яснень щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує голову райдержадміністрації та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

6) перевіряє факти подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку;

7) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розглядає повідомлення про порушення працівниками райдержадміністрації вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

8) забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

9) інформує голову райдержадміністрації, Національне агентство з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

10) веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

11) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань запобігання та виявлення корупції.

 

III. Права відділу

 

При виконанні покладених на відділ завдань працівники відділу мають право:

1) за дорученням керівництва райдержадміністрації проводити перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства структурними підрозділами райдержадміністрації, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків;

2) спільно з керівництвом райдержадміністрації, у разі необхідності, брати участь у прийомі громадян з особистих питань та надавати відповідні роз'яснення згідно з чинним законодавством України;

3) розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів України;

4) одержувати в установленому порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), документи, довідки, розрахунки необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

5) бути присутніми на засіданнях, нарадах структурних підрозділів районної державної адміністрації, вносити пропозиції щодо поліпшення їх підготовки та проведення;

6) вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідних записок та інформацій з питань, що належать до компетенції відділу;

7) залучати, за згодою керівництва райдержадміністрації, спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків.

8) скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

9) брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції сектору;

10) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

11) представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять в його компетенцію;


IV. Структура відділу

 

1. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджується в установленому порядку головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу" та постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації».

3. Начальник відділу:

1) бере участь у засіданнях, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової роботи;

2) у разі виявлення порушень законності діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або їх службових осіб, зобов'язаний письмово доповісти керівництву райдержадміністрації про такі порушення для вжиття заходів до їх усунення;

3) у разі невідповідності чинному законодавству проектів правових документів, які подаються на підпис голові райдержадміністрації, в трьохденний термін дає письмовий висновок із зауваженнями і пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються, для прийняття остаточного рішення керівництвом райдержадміністрації;

4) здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання, розподіл обов'язків між працівниками відділу;

5) забезпечує додержання у відділі правил внутрішнього службового розпорядку;

6) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4. На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Начальник відділу здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої керівником апарату районної державної адміністрації.

Працівники відділу здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, погоджених начальником відділу та затверджених керівником апарату районної державної адміністрації.

 

V. Заключні положення

 

1.Робота відділу проводиться згідно з планами роботи відділу та районної державної адміністрації.

2. Працівники відділу для належної роботи і підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань та з питань кадрової роботи та державної служби, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

3. Покладення на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням та не стосуються юридичного забезпечення, доступу до публічної інформації та питань запобігання та виявлення корупції не допускається.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux