Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
опубліковано 21 лютого 2024 року о 14:41

ДОДАТОК 3 

до    Порядку    передачі    документації для    надання    висновку    з    оцінки впливу    на    довкілля    та фінансування    оцінки    впливу    на довкілля 

Дата: (дата    офіційного    опублікування    в    Єдиному реєстрі    з    оцінки    впливу    на    довкілля (автоматично    генерується    програмними засобами    ведення    Реєстру,    не    зазначається суб’єктом    господарювання)

Реєстраційний    номер    5106

(реєстраційний    номер    справи    про    оцінку впливу    на    довкілля    планованової діяльності 

 ОГОЛОШЕННЯ

про    початок    громадського    обговорення    звіту з    оцінки    впливу    на    довкілля Повідомляємо    про    початок    громадського    обговорення    звіту    з    оцінки    впливу   на довкілля планованої     діяльності,     зазначеної     у     пункті     1     цього     оголошення,     з     метою     виявлення, збирання    та    врахування    зауважень    і    пропозицій громадськості    до    планованої    діяльності. 1.    Планована    діяльність

Продовження     промислової     розробки     Здолбунівського     родовища     ділянки     №№1,2     в Рівненському     районі     Рівненської     області.     Загальна     площа     Здолбунівського     родовища ділянки    №№1,2,    згідно    спеціального    дозволу    на    право    користування    надрами    №2963    від 18.04.2003р.,     становить     209,3     га.     Вид     корисних     копалин     Здолбунівського     родовища ділянки     №№1,2     –     суглинок;     крейда.     Загальна     площа     (проектного     та     існуючого) земельного    відводу    Здолбунівського    родовища    ділянки    №№1,2    становить    209,3    га,    в    тому числі:     існуючий     землевідвід     153,1129     га     (ділянка     лісогосподарського     призначення площею     31,9605     га     -     під     кар’єр;     ділянка     площею     1,6     га     -     під     під’їзні     та     технологічні автодороги;     ділянка     площею     119,5524     га     -     рекультивована     територія     частини відпрацьованого    кар’єру);    додаткове    відведення    земель    в    оренду    (проектний    земельний відвід)     та/або     в     користування     на     умовах     земельного     сервітуту,     в     процесі     промислової розробки     родовища,     становитиме     56,2269     га,     в     тому     числі:     землі     лісогосподарського призначення    -    14,8519    га;    землі    сільськогосподарського    призначення    –    33,2750    га;    землі комунальної     власності     (не     сформовані     земельні     ділянки)     площею     8,1     га.     Видобування корисних     копалин     здійснюється     відкритим     способом.     Система     видобування: транспортна,     багатоуступна     з     паралельним     просуванням     фронту     робіт,     внутрішнімрозташуванням     відвалу     розкривних     порід     та     зовнішнім     розташуванням     тимчасового відвалу     ГРШ     в     межах     земельного     відводу.     При     реалізації     планованої     діяльності передбачається:    видалення    лісонасаджень    на    площі    14,8519    га    (додатковий    землевідвід); видалення     лісонасаджень     на     площі     31,9605     га     (існуючий     землевідвід).     Місце провадження    планованої    діяльності    є    територія    Рівненського    району    Рівненської    області в     межах     контуру    спеціального     дозволу     на     користування     надрами     Здолбунівського родовища    ділянки    №№1,2:    0,8    км    на    північ    від    с.    Новомильськ;    0,15    км    на    південний    схід від    с.    Загороща.

(загальні    технічні    характеристики,    у    тому    числі    параметри    планованої    діяльності (потужність,    довжина,    площа,    обсяг    виробництва    тощо),    місце    провадження    планованої    діяльності)

2.    Суб’єкт    господарювання ПРИВАТНЕ    АКЦІОНЕРНЕ    ТОВАРИСТВО    "ДІКЕРГОФФ    ЦЕМЕНТ    УКРАЇНА"    04880386

(повне    найменування    юридичної    особи,    код    згідно    з    ЄДРПОУ    або    прізвище,    ім’я    та    по    батькові    фізичної    особи    -    підприємця, ідентифікаційний    код    або    серія    та    номер    паспорта    (для    фізичних    осіб,    які    через    свої    релігійні    переконання    відмовляються    від    прийняття реєстраційного    номера    облікової    картки    платника    податків    та    офіційно    повідомили    про    це    відповідному    контролюючому    органу    і    мають відмітку    у    паспорті)

Україна,    03083,    місто    Київ,    ВУЛИЦЯ    ПИРОГІВСЬКИЙ    ШЛЯХ,    будинок    26

місцезнаходження    юридичної    особи    або    місце    провадження    діяльності    фізичної    особи    -    підприємця (поштовий    індекс,    адреса),    контактний    номер    телефону)

3.    Уповноважений    орган,    який    забезпечує    проведення    громадського    обговорення Міністерство     захисту     довкілля     та     природних     ресурсів     України    вул.     Митрополита В.Липківського,    35    м.    Київ,    03035    OVD@mepr.gov.ua    +38    (044)    206-31-40,    +38    (044)    206-31-50    Грицак    Олена    Анатоліївна

(найменування    уповноваженого    органу,    місцезнаходження,    номер    телефону    та    контактна    особа)

4.    Процедура    прийняття    рішення    про    провадження    планованої    діяльності    та    орган,    який розглядатиме    результати    оцінки    впливу    на    довкілля Висновок    з   оцінки    впливу    на    довкілля    Міністерством    захисту    довкілля    та    природних ресурсів    України    Закон    України    «Про    оцінку    впливу    на    довкілля»

(вид    рішення    про    провадження    планованої    діяльності,    орган,    уповноважений    його    видавати нормативний    документ,    що    передбачає    його    видачу)

5.    Строки,     тривалість     та     порядок     громадського     обговорення     звіту     з     оцінки     впливу     на довкілля,    включаючи    інформацію    про    час    і    місце    усіх   запланованих    громадських    слухань Тривалість    громадського     обговорення     становить    25     робочих    днів    з    моменту    офіційного опублікування     цього     оголошення (зазначається     у     назві     оголошення)     та     надання громадськості     доступу     до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     іншої     додаткової інформації,   визначеної    суб’єктом    господарювання,    що    передається    для    видачі    висновку    з оцінки    впливу    на    довкілля.

Протягом    усього     строку     громадського     обговорення     громадськість     має     право     подавати будь-які    зауваження    або    пропозиції,    які,    на    її    думку,    стосуються планованої    діяльності,1    Дата    та    час:    12.03.2024    12:00; 1    

Лінк:    https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m7b85fa518cb7fa4d54c12d9129051a32 Номер    наради:    2360    502    4567    Пароль:    JJsVYeHy437;

без     необхідності     їх     обґрунтування.     Зауваження     та     пропозиції     можуть     подаватися     в письмовій     формі     (у     тому     числі     в     електронному     вигляді)     та     усно     під     час     громадських слухань     із     внесенням     до     протоколу     громадських     слухань.     Пропозиції,     надані     після встановленого    строку,    не    розглядаються.

У     період     воєнного     стану     в     Україні     громадські     слухання     проводяться     у     режимі відеоконференції,     про     що     зазначається     в     оголошенні     про     початок     громадського обговорення    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля    та    у    звіті    про    громадське    обговорення Громадські    слухання    відбудуться

(зазначити    дату,    час,    місце    та    адресу    проведення    громадських    слухань)

6 .    Уповноважений     центральний     орган     або     уповноважений     територіальний     орган,     що забезпечує     доступ     до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     іншої     доступної     інформації щодо    планованої    діяльності Міністерство     захисту     довкілля     та     природних     ресурсів     України    вул.     Митрополита В.Липківського,   35    м.    Київ,    03035    OVD@mepr.gov.ua    +38    (044)    206-31-40,    +38    (044)    206-31-50    Грицак    Олена    Анатоліївна

(зазначити    найменування    органу,    місцезнаходження,    номер    телефону    та    контактну    особу)

7 .    Уповноважений     центральний     орган     або     уповноважений     територіальний     орган,     до якого    надаються    зауваження    і    пропозиції,    та    строки    надання   зауважень    і    пропозицій Міністерство     захисту     довкілля     та     природних     ресурсів     України    вул.     Митрополита В.Липківського,    35    м.    Київ,    03035 OVD@mepr.gov.ua    +38    (044)    206-31-40,    +38    (044)    206-31-50    Грицак    Олена    Анатоліївна

(зазначити    найменування    органу,    поштову    та    електронну    адресу,    номер    телефону    та    контактну    особу)

Зауваження    і     пропозиції     приймаються     протягом     усього     строку     громадського обговорення,    зазначеного    в    абзаці    другому    пункту    5    цього    оголошення. 8.   Наявна    екологічна    інформація    щодо    планованої    діяльності Звіт    з    оцінки    впливу    на    довкілля    планованої    діяльності    на    873    аркушах.

(зазначити    усі    інші    матеріали,    надані    на    розгляд    громадськості)

(зазначити    іншу    екологічну    інформацію,    що    стосується    планованої    діяльності)

9 .    Місце     (місця)     розміщення     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     іншої     додаткової інформації    (відмінне    від    приміщення,    зазначеного    у    пункті   6 цього    оголошення),    а    такожчас,    з    якого    громадськість    може    ознайомитися    з    ними -     «Волинь-Цемент»     філія     ПрАТ     «Дікергофф     Цемент     Україна»,     що     знаходиться     за адресою:     м.     Здолбунів,     вул.     Шевченка,     1.     Контактна     особа     –     Коберник     Наталія,     тел.: 03652     6-92-69.    -     Здолбунівська     міська     рада, що     знаходиться     за     адресою:     35705, Рівненська    область,    м.    Здолбунів,    вул.    Грушевського,    14,    приймальня    тел.    +38    098    502    53 94.    Міський    голова   Сухляк    В.О.    (контактна    особа    –    Степанюк    Марина,    тел.:    +38(067)583-07-95).    -     Копитківський     старостинський     округ     Здолбунівської     міської     територіальної громади,     с.     Копиткове,     вул.     Шкільна,     2а.     Староста     Копитківського     старостинського округу    ВОРОН    П.А.,    тел.:+38    (096)    192    04    78    -Корнинська    сільська рада,    що    знаходиться за     адресою:     35304,     Рівненська     обл.,     Рівненський     р-н,     с.     Корнин,     вул.     Центральна,     41б, приймальня    Сільський    голова   Горбатюк-Василейко    Р.    О.,    тел.    362-205-332.

(найменування    підприємства,    установи,    організації,    місцезнаходження,    дата,    з    якої    громадськість    може    ознайомитися    з    документами, контактна    особа)

{Додаток    3    із    змінами,    внесеними    згідно    з    Постановами    КМ    №    824    від    14.09.2020,    №    967 від    08.09.2023}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux