ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-МЕТАЛ" 39708565
опубліковано 04 квітня 2024 року о 15:10

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-МЕТАЛ" 39708565

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання. Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село Липини, вул. Миру, будинок 7, корпус 2, квартира 2 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Експлуатація об’єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу ТОВ «ЗАХІД-МЕТАЛ». Товариство веде свою діяльність з 2015 року за адресами: 35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вулиця Штейнгеля барона, 3А (Виробничий майданчик №1) та а Штейнгеля барона, 86 (Виробничий майданчик №2). Основним видом діяльності товариства є оброблення (подрібнення) відсортованих відходів, а саме відходів міді та алюмінію. Дані відходи не є небезпечними. Потужність оброблення відходів становить до 60 т/добу. Для провадження планованої діяльності використовуватиметься обладнання для оброблення відходів (транспортери, дробарки, преси, гільйотини, ножиці), автотранспорт та ін. Планована діяльність належить до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають ОВД, а саме: пункту 11, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; Технічна альтернатива 1. Технічною альтернативою планованої діяльності буде діяльність підприємства як пункту приймання сировини, з подальшою відправкою непідготовленої сировини на виробничі майданчики підприємств конкурентів. Технічна альтернатива 2. Технічною альтернативою планованій діяльності, є встановлення обладнання для бактеріологічного вилуговування міді та алюмінію, проте даний процес підходить для бідних на метали руд, та економічно невигідний при планованій діяльності. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Рівненська обл. Рівненський р-н Городок вулиця Штейнгеля барона, 3А (Виробничий майданчик №1) та Штейнгеля барона, 86 (Виробничий майданчик №2) 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Городоцька сільська рада (Рівненська область, Рівненський район) Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Рівненська обл. Рівненський р-н . Альтернативні ділянки для об’єкта оброблення відходів не розглядалися, оскільки планована діяльність географічно та технологічно прив’язана до наявного фонду існуючих виробничих потужностей підприємства та допоміжних споруд. Також враховано особливості території, а саме: зонінг, цільове призначення земельних ділянок, історію використання даної території, наявне логістичне сполучення. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Рівненська обл. Рівненський р-н . Враховуючи те, що товариство є діючим з 2015 року. Територіальна альтернатива 2 не розглядається, зміна розташування об’єкта оброблення відходів не є актуальною. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – розвиток сфери оброблення відходів, покращення якості надання послуг; створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками. Експлуатація підприємства по переробці безпечних відходів буде сприяти зменшенню негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище. До історикокультурних зон ділянка місць провадження діяльності не відноситься. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Підприємство здійснює операції із оброблення відходів кольорових металів. В якості сировини використовуються відходи міді та алюмінію, які піддаються процесу термічної обробки. Із розплавленого металу на пресі за допомогою пресформи формується напівфабрикат. ТОВ «ЗАХІД-МЕТАЛ» - спеціалізується на переробці брухту кольорових металів, відходів кабельнопровідникової продукції. Продукцією є мідь, брикети мідні, таблетки мідні, гранулят мідний та алюмінієвий, гранулят пластиків та відсортовані відходи, що підлягають продажу на спеціалізовані металургійні підприємства. Основним видом вхідної сировини на виробничому майданчику №1 використовуються брухт і відходи міді та алюмінію, та неліквіди кабельнопровідникової продукції. На виробничому майданчику №2 переробляють неліквіди кабельних виробів та брухту міді та алюмінію. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законами і Кодексами України, міжнародними конвенціями і угодами, ратифікованими Україною відносно охорони довкілля, а також згідно з Експертним висновком та звітом з «Оцінки впливу на довкілля» щодо впливу планованої діяльності на природні комплекси прилеглої території, технічними умовами приєднання до мереж, містобудівними умовами та обмеженнями, зокрема, але не виключно: - Дотримання Закону України «Про охорону атмосферного повітря» в частині що стосується планованої діяльності; - Дотримання ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»); - Дотримання Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020р «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»; - Дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Мінприроди від 27.06.06р. №309; - Дотримання Закону України «Про управління відходами», в частині що стосується планованої діяльності; - Дотримання Наказу МОЗ України № 463 від 22.02.2019р «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»; - Дотримання умов «Водного кодексу України»; - Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404); щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні планованій діяльності щодо територіальної альтернативи 1. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 2. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. В рамках проекту виконаються еколого-інженерні вишукування, а саме: інженерногеологічні, інженерно-геодезичні, екологічні дослідження екосистем, тваринного та рослинного світу та ін. За результатами вишукувань приймаються рішення щодо інженерної підготовки та захисту території. - планувальні роботи та організація поверхневого стоку; - збір та відведення стоків; - оснащення засобами пожежогасіння; - облаштування блискавкозахистом та заземленням; - огородження території підприємства. щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні планованій діяльності щодо територіальної альтернативи 1. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 2. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. - на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - на мікроклімат – підлягає встановленню (можливі викиди парникових газів); - на водне середовище – здійснення забору води та скиду стоків у водні об’єкти; - на техногенне середовище – буде досліджено; - на соціальне середовище – буде досліджено (позитивним ефектом передбачається створення робочих місць); - на рослинний та тваринний світ – буде досліджено; - на ґрунт – буде досліджено. - акустичний вплив – шумове забруднення буде зумовлене роботою устаткування; щодо технічної альтернативи 2. Аналогічні планованій діяльності щодо територіальної альтернативи 1. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. щодо територіальної альтернативи 2. Відсутні за відсутності територіальної альтернативи. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 11 Інші види діяльності Інші види діяльності: постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше; шламонакопичувачі, хвостосховища; складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік; виробництво і переробка виробів на основі еластомерів; споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону; видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; генетичноінженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля; виробництво мікробіологічної продукції; виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;" 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав немає 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації , 33028 м. Рівне, вул. Саймона Сміта, 20, info@ecorivne.gov.ua, (0362) 62-03-64, Володимир Васильович Захарчук (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux