ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лі-Ко"
опубліковано 04 березня 2024 року о 11:47

Додаток    2 

до    Порядку    передачі    документації    для надання    висновку    з    оцінки    впливу    на довкілля    та    фінансування    оцінки впливу    на    довкілля 

Дата:

(дата    офіційного    опублікування    в    Єдиному реєстрі    з    оцінки    впливу    на    довкілля 

(автоматично    генерується    програмними засобами    ведення    Єдиного    реєстру    з    оцінки впливу    на    довкілля    не    зазначається суб’єктом    господарювання)

Реєстраційний    номер    5813

(реєстраційний    номер    справи    про    оцінку впливу    на    довкілля    планованої    діяльності 

(автоматично    генерується    програмними засобами    ведення    Єдиного    реєстру    з    оцінки впливу    на    довкілля,    для    паперової    версії зазначається    суб’єктом    господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про    плановану    діяльність,    яка    підлягає    оцінці впливу    на    довкілля

ТОВАРИСТВО    З    ОБМЕЖЕНОЮ    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ    "Лі-Ко"    43827643

(повне    найменування    юридичної    особи,    код    згідно    з    ЄДРПОУ    або    прізвище,    ім’я    та    по    батькові    фізичної    особи    -    підприємця, ідентифікаційний    код    або    серія    та    номер    паспорта    (для    фізичних    осіб,    які    через    свої    релігійні    переконання    відмовляються    від    прийняття реєстраційного    номера    облікової картки    платника    податків    та    офіційно    повідомили    про    це    відповідному    контролюючому    органу    і    мають відмітку    у    паспорті)

інформує    про    намір    провадити    плановану    діяльність    та    оцінку    її    впливу    на    довкілля. 

1.    Інформація    про    суб’єкта    господарювання.

Україна,    35000,    Рівненська    обл.,    Рівненський    р-н,    місто    Костопіль,    вул.Грушевського    М., будинок    26А

(місцезнаходження    юридичної    особи    або    місце    провадження    діяльності    фізичної    особи    -    підприємця    (поштовий    індекс,    адреса), контактний    номер    телефону)

2.    Планована    діяльність,    її    характеристика,    технічні    альтернативи.

Планована    діяльність,    її    характеристика.

Планована    діяльність    полягає    в    видобуванні    піску    на    Малолюбашанському-І    родовищі    пісків.

До     корисної     копалини     віднесено     жовто-сірі,     жовті,     світло-жовті,     світло-сірі,     сірі     дрібнозернисті флювіогляціальні    обводнені    і    необводнені    піски   четвертинного    віку.    Корисна    копалина    обводнена в     північній     і     північно-східній     частинах     родовища.     Гірничо-геологічні     та     гідрогеологічні     умови родовища сприятливі    для    видобування    корисної    копалини    відкритим    способом.    По    закінченню видобування     корисної     копалини     передбачається     рекультивація     земель порушених     гірничими роботами.    Видобування    піску    передбачається    здійснити    на    трьох    земельних    ділянках.    В    рамках планованої     діяльності     передбачається  зміна     цільового     призначення     земельних     ділянок     з     01.03 Для     ведення     особистого     селянського     господарства     на     11.01     Для     розміщення     та     експлуатації основних,     підсобних     і     допоміжних     будівель     та     споруд     підприємствами,     що     пов’язані     з користуванням    надрами.Технічна альтернатива    1.

Видобуток     корисної     копалини     відкритим     методом     (кар’єр).     Передбачається     транспортна система     розробки     із     застосуванням     автомобільного     транспорту     із     відвалоутворенням     ГРШ     по периметру     відпрацьованого     простору     кар’єру,     в     подальшому     –     у     необводненій     частині відпрацьованого     простору     родовища.     Просування     фронту     видобувних     та     розкривних     порід     – паралельне.

Технічна    альтернатива    2.

Видобування     піску     «мокрим»     методом     гідронамиву     із     використанням     гідромонітору     та гідротранспорту,     із     подальшим     намивом     піску     на     карти.     Відвантаження     осушеної     на     картах намиву    корисної    копалини    –    екскаваторне    на    автотранспорт    споживача. 3.    Місце    провадження    планованої    діяльності,    територіальні    альтернативи.

Рівненська    обл.    Рівненський    р-н 3.1    Територіальні    громади,    які    можуть    зазнати    впливу    планованої    діяльності.

Малолюбашанська    територіальна    громада Місце    провадження    планованої    діяльності:    територіальна    альтернатива    1.

Рівненська    обл.,    Рівненський    р-н,    ,    .

Малолюбашанське-І    родовище    пісків    розташоване    на    відстані    0,8    км    на    захід    від    с.    Мала Любаша,    Рівненського    району,    Рівненської    області.    Родовище    розташоване    на    земельних ділянках    з    кадастровими    номерами:    5623483900:04:012:0145,    5623483900:04:012:0367, 5623483900:04:012:0144.

Місце    провадження    планованої    діяльності:    територіальна    альтернатива    

2. В    зв’язку    з    тим,    що    родовище    розвідане    і    має    географічну    прив’язку,    територіальна альтернатива    2    не    розглядається. 

4.    Соціально-економічний    вплив    планованої    діяльності.

Вплив     на     соціальне     середовище     носить     позитивний     аспект.     Соціально-економічний     вплив планованої    діяльності    полягає    у    створенні    робочих    місць    для населення,    яке    проживає    в    межах даного    адміністративного    району.    Крім    того,    сплаті    податків    в    місцеві    бюджети    (в    т.    ч.    сплата рентних     платежів).     Видобувна     галузь     дає     можливість     передбачити     розподіл     коштів     між бюджетами    різних    рівнів    і    направлення. 5.    Загальні    технічні    характеристики,    у    тому числі    параметри    планованої    діяльності (потужність,    довжина,    площа,    обсяг    виробництва    тощо).

Малолюбашанське-І    родовище    у    плані    являє    собою    прямокутник,    шириною    290    м    і    довжиною 300-350    м.    Розвідані    запаси    пісків    складають    (Протокол    ДКЗ    №    5569    від    12    квітня    2023    р.)    –    579 тис.    м3    (необводнених    526    тис.    м3,    обводнених    53    тис.    м3)    в    т.ч.    по    категоріях:    В    –    191    тис.    м3;    С1 –     388     тис.     м3.    Площа     родовища     для     розробки     піску     становить     9,54     га.    Поклад     має     складну геологічну     будову.     В     межах     родовища,     на     глибині     від     1,5     до     2,2     м     в     пісках     залягає     прошарок супісків    потужністю    0,5-3,0    м,    а    також    в    північній    частині    родовища    виявлені    ґрунтові    води    наглибині     5,1-6,7     м.    Розкрив     родовища     представлений     ґрунтово-рослинним     шаром.     Потужність розкривних     порід     0,1-0,2     м.    Підстеляючими     породами     є     суглинки     четвертинного     віку     і     крейда крейдяного     віку,     які     характеризуються     розкритою     потужністю     0,5-4,5     м.    Потужність     корисної копалини     в     межах     покладу     змінюється     від     1,8     м     до     12,5     м.     Середня     потужність     пісків     7,1     м.

Проектна    потужність    кар’єру    по    видобуванню    піску    –    20    тис.    м3    на    рік. 6.    Екологічні    та    інші    обмеження    планованої    діяльності    за    альтернативами: щодо    технічної    альтернативи    1.

Екологічні     обмеження:     -     при     експлуатації     об’єкта     дотримуватись     нормативів     екологічної безпеки;    -     заходи     щодо     охорони     атмосферного     повітря     при     несприятливих     метеорологічних умовах     для     об’єкту     повинні     бути     розроблені     згідно     РД     52.04.52-85     «Методические     указания Регулирование     выбросов     при     неблагоприятных     метеорологических     условиях»;    -     геологічне обслуговування     гірничих     робіт     забезпечено     у     відповідності     з     «Положенням     про     геологічну службу»;    -    заходи    по    безпечному    веденню    гірничих    робіт    згідно    з    НПАОП    0.00-1.24-10;    -    заходи щодо     охорони     атмосферного     повітря     на     випадок     виникнення     надзвичайних     ситуацій техногенного     та     природного     характеру     виконуються     згідно     закону     України     «Про     захист населення     і     територій     від     надзвичайних     ситуацій     техногенного     та     природного     характеру»,     а також    інших    нормативно-правових    актів    у    сфері    захисту    населення    і    територій    від    надзвичайних ситуацій    техногенного    та    природного    характеру.    -    при    дотриманні    проекту    розробки    родовища    та нормативів    екобезпеки,    вплив    на    навколишнє    середовища    мінімальний    і    екологічних    обмежень не     потребує.    -     систематичний     контроль     за     зсувними     процесами     уступів     і     бортів     та     за     станом автомобільних     доріг     водовідвідних     канав;    -     з     метою     запобігання     ерозії     відвалів     родючого     шару засівання    його    довголітніми    травами. щодо    технічної    альтернативи    2.

Аналогічні    до    технічної    альтернативи    1. щодо    територіальної    альтернативи    1.

Границі    розробки    в    плані    повинні    забезпечувати    додержання    вимог    «Державних    санітарних правил     планування     та     забудови     населених     пунктів»,     затверджених     наказом     Міністерства охорони    здоров’я    України    від    19.06.1996    р.    №    173. щодо    територіальної    альтернативи    2.

Територіальна    альтернатива    планованої    діяльності    не    розглядалась. 7.    Необхідна    еколого-інженерна    підготовка    і    захист    території    за    альтернативами: щодо    технічної    альтернативи    1. -    при    розробці    родовища    всі    заходи    з    інженерної    підготовки    та    захисту    проектованої    території від    несприятливих    природних    явищ    (зсуви,    ерозія    схилів,    підтоплення    тощо)    будуть    розроблятися з     урахуванням     результатів     інженерно-геологічного     вишукування     та     наявної     інфраструктури.

Встановлення     попереджувальних,     захисних     та     огороджувальних     конструкцій,     облаштування проммайданчика     для     стоянки,     облаштування     місць     тимчасового     зберігання     відходів, встановлення     біотуалетів;     -     попереднє     зняття     і     складування     ґрунтово-рослинного     шару     і зберігання     його     в     тимчасових     відвалах     з     подальшим     використанням     для     рекультивації відпрацьованих     земель.     Для     захисту     відвалів     від     вивітрювання     та     ерозії     поверхню     слід     засіяти багаторічними     травами;    -     охорона     родовищ     корисних     копалин     від     затоплення,     обводнення, пожеж     та     інших     факторів,     що     впливають     на     якість     корисних     копалин     і     промислову     цінність родовищ    або    ускладнюють    їх    розробку;    -    вжиття    заходів    для    запобігання    пилоутворення    в    літнійперіод     року;    -     відновлення     порушених     гірничими     роботами     земель,     їх     рекультивація;    -    вжиття заходів,    направлених    на    запобігання    аваріям,    обмеження    і    ліквідація    їх    наслідків    та    захист    людей і    довкілля    від    їх    впливу;    -    створення    ефективної    системи    моніторингу    довкілля. щодо    технічної    альтернативи    2.

Аналогічні    до    технічної    альтернативи    1. щодо    територіальної    альтернативи    1.

Топографо-геодезичні,     інженерно-геологічні,     гідрологічні,     екологічні     та     інші     вишукування виконуватимуться    у    необхідному    обсязі    згідно    чинного    законодавства. щодо    територіальної    альтернативи    2.

Не    розглядається. 8.    Сфера,    джерела    та    види    можливого    впливу    на    довкілля: щодо    технічної    альтернативи    1.

Можливі    впливи    планованої    діяльності:    Геологічне    середовище    –    порушення    земної    поверхні та     зміни     ландшафту     в     процесі     проведення     відкритих     гірничих     виробок.    Водне     середовище     – планована     діяльність     не     передбачає     забруднення     підземних     ґрунтових     вод     та     порушень     їх динаміки.    Повітряне     середовище     –     викиди     забруднюючих     речовин     при     проведенні     видобувних робіт,     розкривних     робіт,     розвантажувально-навантажувальних     робіт,     при     роботі     двигунів кар’єрної     техніки.    Шумове     забруднення     –     пов’язане     з     роботою     кар’єрних     машин.     Ґрунти     – порушення     ґрунтового     покриву     при     його     знятті     на     родовищі     та     збереження     для     проведення технічної    та    біологічної    рекультивації.    Рослинний    і    тваринний    світ    –    опосередкований    вплив    (в межах    проєктованого    майданчика).    Реліктові    рослини    та    рослини    що    знаходяться    під    охороною на    прилеглих    територіях    та    в    межах    впливу    кар’єру    відсутні.    Техногенне    середовище    –    утворення відходів     під     час     розробки     родовища     та     експлуатації     кар’єрної     техніки.    Клімат     і     мікроклімат     – відсутній. щодо    технічної    альтернативи    2.

Аналогічні    до    технічної    альтернативи    1    окрім:    Водне    середовище    –    застосування    «мокрого» методу    по    видобутку    корисної    копалини    вимагає    залучення    великої    кількості    водних    ресурсів    для здійснення     гідророзмиву.     Що     в     свою     чергу     може     негативно     вплинути     на     природний гідрологічний    режим    місцевості. щодо    територіальної    альтернативи    1.

Соціальне     середовище     –     здійснення     негативних     впливів     не     передбачається.     Експлуатація проектованого     родовища     позитивно     впливає     на     рівень     зайнятості     місцевого     населення     та розвиток    економіки    і    промисловості    району. щодо    територіальної    альтернативи    2.

Не    розглядається.

9.    Належність    планованої    діяльності    до    першої    чи    другої    категорії    видів    діяльності    та    об’єктів, які    можуть    мати    значний    вплив    на    довкілля    та    підлягають    оцінці    впливу    на    довкілля    (зазначити відповідний    пункт    і    частину    статті    3    Закону    України    “Про    оцінку    впливу    на    довкілля”).

Друга    категорія

3    Видобувну    промисловість    Видобувну    промисловість:    видобування    корисних    копалин,    крімкорисних     копалин     місцевого     значення,     які     видобуваються     землевласниками     чи землекористувачами     в     межах     наданих     їм     земельних     ділянок     з     відповідним     цільовим використанням;    перероблення    корисних  копалин, у    тому    числі    збагачення;" 

10.    Наявність     підстав     для     здійснення     оцінки     транскордонного     впливу     на     довкілля     (в     тому числі    наявність    значного    негативного    транскордонного    впливу    на    довкілля    та    перелік    держав, довкілля     яких     може     зазнати     значного     негативного     транскордонного     впливу     (зачеплених держав).

11.    Планований    обсяг    досліджень    та    рівень    деталізації    інформації,    що    підлягає    включенню    до звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля.

Планований     обсяг     досліджень     та     рівень     деталізації     інформації,     що     підлягає     включенню     до звіту    з    ОВД    у    відповідності    із    ст.    6    ЗУ    «Про    оцінку   впливу    на    довкілля»    №    2059-VIII    від    29    травня 2017    року.

12.    Процедура    оцінки    впливу    на    довкілля    та    можливості    для    участі    в    ній    громадськості.

Планована     суб’єктом     господарювання     діяльність     може     мати     значний     вплив     на     довкілля     і, отже,    підлягає    оцінці    впливу    на    довкілля    відповідно    до    Закону    України    “Про    оцінку    впливу    на довкілля”.    Оцінка    впливу    на    довкілля    -    це    процедура,    що    передбачає: підготовку    суб’єктом    господарювання    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля; проведення    громадського    обговорення    планованої    діяльності; аналіз     уповноваженим     органом     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля,     будь-якої     додаткової інформації,    яку    надає    суб’єкт    господарювання,    а    також    інформації,    отриманої    від    громадськості під     час     громадського     обговорення,     під     час     здійснення     процедури     оцінки     транскордонного впливу,    іншої    інформації;

надання     уповноваженим     органом     мотивованого     висновку     з     оцінки     впливу     на     довкілля,     що враховує    результати    аналізу,    передбаченого    абзацом   п’ятим цього    пункту; врахування     висновку     з     оцінки     впливу     на     довкілля     у     рішенні     про     провадження     планованої діяльності,    зазначеного    у    пункті    14    цього повідомлення.

У    висновку    з    оцінки    впливу    на    довкілля    уповноважений    орган,    виходячи    з    оцінки    впливу    на довкілля     планованої     діяльності,     визначає     допустимість     чи     обґрунтовує     недопустимість провадження    планованої    діяльності    та    визначає    екологічні    умови    її    провадження.

Забороняється    розпочинати     провадження     планованої     діяльності     без     оцінки     впливу     на довкілля    та    отримання    рішення    про    провадження    планованої   діяльності.

Процедура    оцінки     впливу     на     довкілля     передбачає     право     і     можливості     громадськості     для участі    у    такій    процедурі,    зокрема    на    стадії    обговорення    обсягу    досліджень    та    рівня    деталізації інформації,     що     підлягає     включенню     до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля,     а     також     на     стадії розгляду    уповноваженим    органом    поданого    суб’єктом    господарювання    звіту    з    оцінки    впливу    на довкілля.

На    стадії    громадського    обговорення    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля    протягом    щонайменше 25    робочих    днів    громадськості    надається    можливість   надавати    будь-які    зауваження    і    пропозиції до     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     планованої     діяльності,     а     також     взяти     участь     у громадських   слуханнях.     Детальніше     про     процедуру     громадського     обговорення     звіту     з     оцінкивпливу    на    довкілля    буде    повідомлено    в    оголошенні    про    початок   громадського    обговорення.

У     період     воєнного     стану     в     Україні     громадські     слухання     проводяться     у     режимі відеоконференції,     про     що     зазначається     в     оголошенні     про     початок     громадського     обговорення звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля    та    у    звіті    про    громадське    обговорення. 13.    Громадське    обговорення    обсягу   досліджень    та    рівня    деталізації    інформації,    що    підлягає включенню    до    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля.

Протягом    12    робочих    днів    з    дня    оприлюднення    цього    повідомлення    на    офіційному    веб-сайті уповноваженого    органу    громадськість    має    право    надати    уповноваженому    органу,    зазначеному    у пункті     15     цього     повідомлення,     зауваження     і     пропозиції     до     планованої     діяльності,     обсягу досліджень    та    рівня    деталізації    інформації,    що    підлягає    включенню    до    звіту    з    оцінки    впливу    на довкілля.

Надаючи    такі     зауваженні     і     пропозиції,     вкажіть     реєстраційний     номер     справи     про     оцінку впливу     на     довкілля     планованої     діяльності     в     Єдиному     реєстрі     з     оцінки     впливу     на     довкілля (зазначений    на    першій    сторінці    цього    повідомлення).    Це    значно    спростить    процес    реєстрації    та розгляду    Ваших    зауважень    і    пропозицій.

У     разі     отримання     таких     зауважень     і     пропозицій     громадськості     вони     будуть     розміщені     в Єдиному     реєстрі     з     оцінки     впливу     на     довкілля     та     передані     суб’єкту     господарювання     (протягом трьох     робочих     днів     з     дня     їх     отримання).     Особи,     що     надають     зауваження     і     пропозиції,     своїм підписом    засвідчують    свою    згоду    на    обробку    їх    персональних    даних.    Суб’єкт    господарювання    під час     підготовки     звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля   зобов’язаний     врахувати     повністю,     врахувати частково     або     обґрунтовано     відхилити     зауваження     і     пропозиції     громадськості,     надані     у     процесі громадського обговорення     обсягу     досліджень     та     рівня     деталізації     інформації,     що     підлягає включенню    до    звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля.    Детальна    інформація про    це    включається    до звіту    з    оцінки    впливу    на    довкілля. 14.    Рішення    про    провадження    планованої    діяльності.

Відповідно    до    законодавства    рішенням    про    провадження    даної    планованої    діяльності    буде

Спеціальний    дозвіл    на    користування    надрами

(вид    рішення    відповідно    до    частини    першої    статті    11    Закону    України    “Про    оцінку    впливу    на    довкілля”)

що    видається    Державною    службою    геології    та    надр    України

(орган,    до    повноважень    якого    належить    прийняття    такого    рішення)

15.    Усі    зауваження    і    пропозиції    громадськості    до    планованої    діяльності,    обсягу    досліджень    та рівня     деталізації     інформації,     що     підлягає     включенню     до    звіту     з     оцінки     впливу     на     довкілля, необхідно    надсилати    до Департамент     екології     та     природних     ресурсів     Рівненської     обласної     державної     адміністрації, 33028,    м.    Рівне,    вул.    Саймона    Сміта,    20,    info@ecorivne.gov.ua,    owd.rivne@gmail.com ,    (0362)    62-03-64,     (0362)     26-47-23.     ,     начальник     відділу     з     питань    оцінки     впливу     на     довкілля     Данчук     Ольга Юріївна.

(найменування    уповноваженого    органу,    поштова    адреса,    електронна    адреса,    номер    телефону    та    контактна    особа){Додаток    2    із    змінами,    внесеними    згідно    з    Постановою    КМ    №    824    від    14.09.2020}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux